Projekt/organizace – Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Počet vložených DVZ: 31
Věcný garant: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti (zkráceně Digitální gramotnost) se zaměřuje na vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit do výuky zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.

Do projektu je zapojeno 9 pedagogických fakult a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Stupně vzdělávání, kterých se projekt týká:

  • mateřská škola (pro oblast předškolního vzdělávání jde zejména o aktivity související s možným rozvojem digitální pre-gramotnosti),
  • 1. st. základní školy,
  • 2. st. základní školy,
  • gymnázia, střední odborné školy.

Vložené digitální vzdělávací zdroje

Autor: Michaela Hřivnová, Petr Zemánek, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí, Tomáš Dragon
Aktivita se zaměřuje jednak na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k aktivní podpoře zdraví (očekávané výstupy 4 a 5), a to konkrétně skrze spánkovou aktivitu, jednak na rozvoj informační a datov…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výchova ke zdraví
Autor: Martin Prade
DVZ je zpracován formou prezentace a apeluje na teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti autorských práv a licencí (a to hlavně při využití obrázků a názorných ukázek, jak využít CC licence pro autory a pro uživatele, tedy jak nakládat s CC d…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. et Bc. Jana Kočí, Mgr. Tomáš Dragon
Metodický materiál je prvotně určený pro práci s dětmi v mateřské škole. S drobnými úpravami je dobře využitelný také na počátku základního vzdělávání. Prostřednictvím pomůcky bee-bot s podložkou na téma Denní režim…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Dítě a jeho tělo
Dítě a společnost
Autor: Mgr. Eva Klubalová
Prezentace v kombinaci s vlastní tvorbou digitálního herbáře žáků má za úkol představit žákům koncept sdíleného digitálního herbáře. Představovaná prezentace snímků rostlin ukazuje rozmanité druhy rostlin, které rostou v mí…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Přírodopis
Autor: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
DVZ je zaměřen na pochopení pojmu digitální identity s jejími specifikami a problémy, na rizika související s jejím nevhodným uplatňováním, na ovládání digitální identity žáků včetně reagování na rizika zneužit…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Mgr. Patricie Pleyerová
DVZ je koncepčně orientován na výuku výtvarné výchovy a dějin umění. Základním prvkem je obraz, vybraný s ohledem na RVP ZV a zohledňující Autorský zákona (121/2000 Sb.). Vybrané dílo (obraz Guernica od P. Picassa) je převedeno do vektorov…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Mgr. Karel Švátora, Mgr. Petra Špottová, Ph.D., Mgr. Josef Heidler
Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí s hodnocením gymnastických cvičebních tvarů (hodnocení pohybového projevu) a vytvoří formulář pro snadný záznam hodnocení gymnastických cvičebních tvarů. Vytvořený formulář n…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Tomáš Kebert
Žáci zjišťují, které chemické látky jsou nutné pro výrobu mobilního telefonu a jak se tyto získávají. Vytváří interaktivní grafy (Google Spreadsheets) vizualizující ekologickou zátěž dané složky. Porovnají…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Přírodopis
Autor: Mgr. Ludmila Kovaříková
DVZ obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci se naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku. Z hlediska digitální…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Mgr. art. Ondřej Moučka
DVZ „Kresba mezi papírem a dotykovou obrazovkou“ seznamuje žáky a žákyně s možnostmi využití zařízení s dotykovou obrazovkou pro digitální kresbu. Prostřednictvím bezplatných dostupných aplikací se žáci učí základy digitáln…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Ing. Irena Vajen
Kybernetická bezpečnost je zde pojímána jako desková hra obsahující sadu kartiček s otázkami i odpověďmi z témat: bezpečnost v elektronické komunikaci, bezpečnost v sociálních sítích, bezpečnost v kyberprostoru, bezpečnost a finance a počítačové…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Tvorba digitálního obsahu se začleněním webových map s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy světových vodních toků. Žáci vyhledávají, analyzují a hodnot…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis
Autor: Pavel Kopeček
DVZ obsahuje aktivity, které budou využity ve vzdělávacím oboru Občanská výchova při výuce tematického celku učiva Naše obec, region, kraj. Při těchto aktivitách budou žáci (samostatně, ve dvojicích nebo ve větších skupinách) shromažďovat z dostupn…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výchova k občanství
Zeměpis
Dějepis
Autor: Martin Prade
DVZ je zpracován formou interaktivní webové stránky, která simuluje sociální síť. Žák je postaven před vybrané situace a stránka ho pomocí vyskakovacích oken bude informovat o správném či nesprávném jednání.…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Mgr. Martin Vonášek
Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje obrazům izraelsko-palestinského konfliktu, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (jinou časovou osu, jinou infografiku, jiné časové období atd.). DVZ odkazuje na pracovní list, kter…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Dějepis
Autor: Lenka Skýbová
Prostřednictvím tématu zabývajícího se příčinami vymírání goril horských na Zemi se žáci seznámí se zápornými vlivy člověka na životní prostředí a objeví souvislosti mezi výrobou mobilních telefonů a ú…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Přírodopis
Autor: Jan Hnízdil
QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat, oproti čárovému kódu obsahuje větší množství dat, než klasický EAN čárový kód. Specifikace QR kódů je od června 2000 standardem ISO 18004. Kód je tvořen čtvercovou mřížkou bodů a sklád…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D., Mgr. Irena Berbalková
Interakce prostřednictvím digitálních technologií s využitím mobilní aplikace Pl@ntNet na příkladu determinace pampelišky lékařské jako modelového druhu. Žáci hodnotí data, informace a digitální obsah biologického charakteru (k dispozici…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Člověk a jeho svět
Autor: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D. Mgr. Josef Heidler
Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí se základními zákonitostmi ovlivňujícími jejich zdatnost, především pak ukazatel, který by se měl při rozvoji zdatnosti nejvíce sledovat – tepová frekvence. Tento DVZ pomáhá změřit hodnotu…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Martin Nosek, Ladislav Valter
Digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na rozvoj techniky běhu v atletice prostřednictvím záznamového zařízení a na následné využití analytických metod a nástrojů pro jeho hodnocení. Konkrétně žáci natočí videozáznam…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Práce s webovou tematickou mapou se zaměřením na tektoniku vyhotovenou prostřednictvím nástroje ArcGIS Online. Žáci na základě úloh v připraveném pracovním listě vyhledávají geografické informace a data ve webové tematické mapě, které ná…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis
Autor: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
DVZ „Tvoři a netvoři“ se zabývá výukou umění nových médií, především fantazy žánru ve spojení s filmovou tvorbou a reflektuje aktuální přístupy v 3D modelování formou organického modelování – digit…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Mgr. Martin Vonášek
Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje památníku internačního tábora Hanke, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (proměny vnímání památníků v čase, vznik a zánik památníků…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Dějepis
Autor: Kristina Rafailov, Ondřej Musil
Elementární hudební nauka představuje základy notopisu, stupnice, intervaly, akordy či základní hudební názvosloví a jde z hlediska moderních technologií o dobře pokrytou oblast, v níž lze využít poměrně velkého množství prostředků, jako jsou…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Filip T. Krejčí, Jaroslav Musil
DVZ pojednává o základním hudebním hardwaru a způsobech a výhodách jeho využití v hudebním vzdělávání. Pomocí audiovizuálních materiálů demonstruje, jak hardware pracuje, k čemu slouží, jak jej zprovoznit a následně využ…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Michaela Hřivnová, Jitka Slaná Reissmannová, Tomáš Dragon, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí
Aktivita se zaměřuje na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k prevenci negativního dopadu vnějších faktorů na zdraví člověka, konkrétně na nadužívání digitálních technologií na…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: MgA. Ondřej Musil, Ph.D.
Hardwarové a především softwarové prostředky jsou stavebním kamenem digitálního obsahu v hudebním vzdělávání. Velké množství programů pokrývá podstatnou většinu potřeb různých hudebních činností a žákova pr…
aplikace
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Petr Vinš, Ludmila Kovaříková, Petr Koubek
Video obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku. Z hlediska netikety právě t…
video
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
český jazyk
digitální gramotnost
online komunikace
blog