Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Ing.Bc. Michaela Rejnová
Jedná se o první část výukového materiálu do výtvarné výchovy pro žáky 2. stupně základní školy. Žáci se nejprve seznámí se základními doporučeními pro fotografování mobilním telefonem. Dá…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Hana Mahnelová
V aktivitě žáci využívají interaktivní PhET simulaci ke stanovení pH vybraných roztoků ze života a praxe, k bezpečnému experimentování se záměrem zkoumat možný vliv objemu či koncentrace roztoku na změnu pH. Data zaznamenávají a ukládají v…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. et Mgr. Tatiana Tupá Bírešová
Výuková hodina je zaměřena na opakování a shrnutí/ucelení poznatků o tématu nástupu totalitních režimů v Evropě v meziválečném období a jejich společných a odlišných znaků. Pro opakování žáci a žákyně ve skupin…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Aktivita cílí na tvorbu on-line křížovek bez tajenky, s hlavním oborovým cílem zopakovat a prověřit znalost chemické terminologie a správných formulací chemických pojmů. On-line křížovka je prostředkem rozvoje digitálních kompetencí žáků…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Aktivita žákům umožňuje nahlédnout do života středověkých a novověkých lidí skrze zajímavé téma pronásledování čarodějnic. Žáci hledají a analyzují rytiny z příručky pro lovce čarodějnic z roku 1608, výsledky své práce sd…
článek
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Žáci analyzují digitalizované stránky a iluminace Jenského kodexu a společně ve sdíleném online prostředí popisují husitskou kritiku církve, tehdejších společenských poměrů a oslavu husitských ideálů.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Hravou a tvořivou formou odhalují žáci podmínky života dělníků během 19. st., tedy v době průmyslové revoluce. Nejprve se s pomocí hravého dotazníku vycházejícího z publikace Otřesné dějiny světa seznamují na konkrétních příkladech se…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
V této výukové aktivitě do hodin výchovy k občanství se zaměříme nejen na připomenutí českých památek UNESCO, ale zahrajeme si také roli žadatelů o zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Cílem hodiny tedy bude…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Třicetiletá válka nabízí řadu obrazových pramenů, umožňujících nám nahlédnout do tehdejšího dění. Rytiny Jacquese Callota patří v tomto ohledu ke zdrojům, které mohou být žákům snadno srozumitelné a díky digitalizaci tak…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Přesně sestrojit kružnici vepsanou trojúhelníku s pomocí pravítka a kružítka je poměrně obtížný úkol. Často se setkáváme se skutečností, kdy kružnice protne některou ze stran trojúhelníka ve dvou bodech a s jinou nemá společný bod. Přesto je…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Jedním z efektivních a užitečných nástrojů tabulkového procesoru jsou datumové funkce. Pomocí aktivity se žáci seznámí s principem práce procesoru s časovými údaji a vyzkouší si jejich využití na jednoduchých praktických př…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Korbelová
Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu “„Můj den“” s důrazem na užití časových údajů a upevnění větné stavby. Aktivita zahrnuje tvorbu fotografií a videí s cílem podpořit a obohatit vý…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Korbelová
Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu „Jídlo“ s přesahem na zvyky německy mluvících zemí. Aktivita zahrnuje tvorbu myšlenkové mapy a fotokoláže s cílem podpořit a obohatit výuku pomocí…
článek
Autor: Mgr. Martin Volný
Lekce problubuje digitální a mediální gramotnost žáků a rozvíjí jejich kritické myšlení. Pracují s obrazovými hoaxy, které zasáhly české uživatele sociálních sítí. Jejich úkolem je analyzovat jejich narativy a…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Korbelová
Úkolem žáků je pomocí aplikace "Strange Garden" nafotit oblíbená místa ve škole/ i školní pomůcky, popsat je a vytvořit na základě nafocených míst a předmětů prezentaci. Aktivita rozvíjí zábavnou formou jejich jazykové dovednosti a…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Digitální stopa je výuková aktivita, která propojuje prvky brainstormingu a interaktivní hry určené žákům pátých až sedmých tříd s názvem „Digistopa: příběh Báry“ (z dílny Národního ústavu pro…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Bc. Veronika Procházková
Cílem článku je seznámit čtenáře s aplikací Cymath, kterou lze využít na jakémkoli stupni vzdělávání ve výuce matematiky. Aplikace nabízí širokou škálu připravených témat z matematiky, největší výhodou…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Pavel Žalský
Žáci se s pomocí volně dostupné virtuální reality přesouvají do egyptského chrámu Abú Simbel, památky UNESCO a jednoho z nejpozoruhodnějších odkazů faraona Ramesse II. Analýzou chrámových reliéfů a s pomocí dalšího…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Žáci v aktivitě pracují s webovou aplikací Akademie věd ČR, v níž poznávají vynálezy a vynálezce z Českých zemí, kteří jsou spojeni s několika fázemi průmyslové revoluce od 19. do 20. st. Výsledky své práce sdílejí žá…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Historie se stává vděčným námětem různých popkulturních zpracování, zejména pak těch filmových a komiksových. Na příkladu slavného komiksu 300: Bitva u Thermopyl si žáci budou moci vyzkoušet porovnání popkulturního zpracov…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Otázku „Jak by to bylo, kdyby…“ si klademe poměrně často, mnohdy ji však v dějepisu považujeme za nevhodnou. Což je škoda. Můžeme např. využít kontrafaktuální historii a přiblížit si skrze ni v porovnání se skutečnými prameny myšlenkový svět…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Tento pracovní list je určen žákům 5. ročníku ZV, případně začátečníkům s jazykovou úrovní A1, kteří se učí anglický jazyk jako další cizí jazyk (2. stupeň ZV, SOŠ). Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zá…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Jídlo je mnohem více než jen základní potřebou našeho těla, je to i způsob, jak sdílet, objevovat kultury a zkoumat různé chutě. Pracovní list napomáhá poznávat různé aspekty jídla, vliv na zdraví a životní prostředí. Zaměřuje se na roz…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Vít Voráček
Animetod je průvodce rozsáhlou metodickou a výukovou sérií, kterou pro vás postupně připravujeme. Každá lekce obsahuje audiovizuální část, textovou část a metodické a pracovní listy ke stažení. Úvodní lekce je pro vás, kteří se…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Vít Voráček
Chcete-li zkusit techniku, ve které se může cokoliv v cokoliv proměnit a kde děj filmu není omezen žádnými fyzikálními zákony, je kreslená animace to pravé. S trochou trpělivosti, zručnosti a znalostí některých fint dokážete vytvořit věrohodnou iluzi pohybu. Jak si…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Vít Voráček
Výroba ploškové loutky patří pod výtvarnou a technickou přípravu před samotnou realizací animovaného filmu. Máte připravený námět, poradili jste si s příběhem, postavami, prostředím a je nejvyšší čas dát svým představ…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Vít Voráček
Plošková animace je založena na snímání jednotlivých filmových oken na ploše. Snímané objekty neboli postavy a pozadí jsou ploché, dvourozměrné. Každá z částí filmového obrazu, která se má pohybovat, je rozstří…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita má za cíl obohatit slovní zásobu na téma volný čas. Cílem je zvládnout jednoduchou konverzaci o svých odpoledních aktivitách, kroužcích a oblíbených či neoblíbených činnostech. Žáky by měl zaujmout…
článek
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Jedna z nejpoužívanějších a nejintuitivnějších multimediálních nástěnek Padlet se stala součástí mé učitelské profese v covidové době. Dozvěděla jsem se o ní na facebookových stránkách digilektorů a od té doby ji řadí…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu „můj den“ s důrazem na užití zvratných sloves v přítomném čase. Aktivita zahrnuje tvorbu fotografií a videí s cílem podpořit a obohatit výuku pomocí vlastn…
článek
NPO 3.1 DIGI