RVP ZV ICT

Zobrazit vše
1. stupeň

Psaní

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • napíše jednoduché texty v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk
2. stupeň

Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Žák

 • vyhledá požadované informace v jednoduchých autentických materiálech z různých zdrojů
 • rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

Psaní

Očekávané výstupy

Žák

 • reaguje adekvátním způsobem na písemné sdělení v tištěné i elektronické podobě
1. stupeň

Komunikační a slohová výchova

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 • zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním digitálních technologií
 • píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, využije digitální technologie při tvorbě vlastního sdělení; kontroluje vlastní písemný proje

Komunikační a slohová výchova

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • čte s porozuměním potichu i nahlas přiměřeně náročné texty včetně textů elektronických
 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává, vyhledá základní informace v doporučených digitálních zdrojích, porovná informace z různých zdrojů
 • tvoří krátký mluvený projev, vede rozhovor, využívá vybrané formy elektronické komunikace, respektuje pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při elektronické komunikaci
 • píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry, i v elektronické podobě
2. stupeň

Komunikační a slohová výchova

Očekávané výstupy

Žák

 • odlišuje v písemných a mluvených projevech a v textech v digitální podobě subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera, fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji
 • rozpoznává manipulaci v interpersonální, skupinové a mediální komunikaci a zaujímá k nim kritický postoj
 • zapojuje se do dialogu či diskuse včetně online diskusních fór, řídí diskusi
 • využívá základy studijního čtení - vyhledá s pomocí klíčových slov informace týkající se řešeného problému, posoudí je, zpracuje výpisky nebo výtah myšlenek z textu a s oporou o ně připraví a prezentuje mluvní cvičení, referát

Jazyková výchova

Očekávané výstupy

Žák

 • rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, dialekty, obecnou češtinu a sociolekty; zdůvodní jejich užití v mluveném i písemném projevu včetně elektronické komunikace

Literární výchova

Očekávané výstupy

Žák

 • vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích, vč. zdrojů dostupných on-line
1. stupeň

Závislosti, vztahy a práce s daty

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • čte, sestavuje a navrhuje jednoduché tabulky i za pomoci digitálních technologií a vytváří diagramy
 • posoudí úplnost dat s ohledem na řešený problém, chybějící data získá či vyhledá v doporučených digitálních zdrojích

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky i s využitím digitálních technologií
2. stupeň

Číslo a proměnná

Očekávané výstupy

Žák

 • analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, účelně používá digitální technologie při řešení rutinních výpočtů

Závislosti, vztahy a práce s daty

Očekávané výstupy

Žák

 • vyhodnocuje a porovnává soubory dat, prezentuje a interpretuje výsledky i za pomoci digitálních technologií

Geometrie v rovině a v prostoru

Očekávané výstupy

Žák

 • načrtne a sestrojí rovinné útvary, účelně používá geometrický software
 • načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině, účelně používá geometrický software k manipulaci s modely těles
1. stupeň

Data, informace a modelování

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

Data, informace a modelování

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na základě dat
 • zakóduje a dekóduje jednoduchý text a obrázek
 • popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji
 • rozpozná různé modely, které reprezentují tutéž skutečnost

Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 • sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
 • rozlišuje, mezi kterými kroky posloupnosti záleží na pořadí a které jsou nezávislé

Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • přečte textový nebo symbolický zápis algoritmu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky
 • popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení
 • upraví připravený postup pro obdobný problém; ověří správnost jím navrženého postupu, najde a opraví v něm případnou chybu
 • rozhodne, jestli různé algoritmy vyřeší stejný problém
 • v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; program spustí a opraví v něm případné chyby
 • rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy; používá události ke spouštění podprogramů

Informační systémy

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

Informační systémy

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • v systémech, které jej obklopují, rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
 • třídí a řadí objekty podle různých kritérií
 • pro vymezený problém zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data; identifikuje chyby v evidovaných datech a navrhne opravu

Digitální technologie

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 • pojmenuje zařízení, se kterými pracuje, najde a spustí aplikaci, se kterou již pracoval; využívá vybrané aplikace k vyjadřování svých představ
 • pokud zjistí technický problém, obrací se na dospělou osobu
 • dodržuje pravidla pro práci s digitálními technologiemi v místě, ve kterém pracuje

Digitální technologie

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • poučeně ovládá počítač; pracuje v online prostředí
 • pracuje s daty různého typu
 • propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým propojením souvisejí
 • rozpozná nestandardní chování digitálních technologií a požádá o pomoc
 • dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi
 • vybírá informace, které o sobě může zveřejnit
2. stupeň

Data, informace a modelování

Očekávané výstupy

Žák

 • získá z dat informace, interpretuje data; odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
 • navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
 • vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat
 • zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a ve vlastním modelu chybu opraví; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní

Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy

Žák

 • po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen
 • rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení
 • upraví daný algoritmus pro jiné problémy, ověří správnost postupu navrženého i někým jiným, najde a opraví v něm případnou chybu
 • navrhne různé algoritmy pro řešení problému; vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní
 • v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program za konkrétním účelem; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; vytváří program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně
 • používá opakování, větvení programu, proměnné, podprogramy s parametry; používá události k paralelnímu spouštění podprogramů

Informační systémy

Očekávané výstupy

Žák

 • vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů
 • nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
 • vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat
 • zjišťuje, promýšlí a formuluje potřeby a role uživatelů
 • na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat
 • nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat a sleduje jejich dodržování
 • sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její úpravu

Digitální technologie

Očekávané výstupy

Žák

 • popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému, diskutuje fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě
 • ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
 • uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky; vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do počítačové sítě
 • poradí si s typickými závadami a chybovými stavy počítače
 • popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení; dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat
 • se znalostí principů digitální stopy a fungování sociálních sítí utváří svou digitální identitu
1. stupeň

Člověk a jeho zdraví

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví, dodržuje zásady zdravé práce s digitálními technologiemi

Člověk a jeho zdraví

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě), i při interakci v digitálním světě, orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
 • formuluje a dodržuje zásady zdravého a bezpečného přístupu k práci s digitálními technologiemi; rozezná nebezpečí v digitálním prostředí; vybírá informace, které o sobě může zveřejnit

Rozmanitost přírody

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 • provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů, přístrojů i s využitím digitálních technologií

Rozmanitost přírody

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče, atlasy a další doporučené zdroje včetně digitálních

Lidé kolem nás

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě), i při interakci v digitálním světě
 • rozpozná ve svém okolí a v digitálním světě jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
2. stupeň

Člověk v dějinách

Očekávané výstupy

Žák

 • uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků a používá aktivně a účelně k orientaci v historické realitě dostupné digitální technologie, portály s dějepisnými materiály a dostupné online dějepisné kanály a pořady
 • uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány a pracuje s digitalizovanými historickými zdroji a prameny, s archiváliemi, s historickými ilustracemi a animacemi, s digitálními historickými mapami
2. stupeň

Člověk, stát a právo

Očekávané výstupy

Žák

 • ve fyzickém i digitálním prostředí přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu
 • dodržuje právní ustanovení, včetně norem pro digitální prostředí, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování
 • rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady z fyzického i digitálního prostředí

Člověk ve společnosti

Očekávané výstupy

Žák

 • zapojuje se do veřejného dění ve svém okolí, včetně zapojení prostřednictvím digitálních technologií
 • posoudí vliv používání digitálních technologií na život jedince a na proměnu společnosti

Člověk jako jedinec

Očekávané výstupy

Žák

 • přistupuje zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy, předchází a čelí rizikům s tím spojených
2. stupeň

Zvukové děje

Očekávané výstupy

Žák

 • rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
 • posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí

Energie

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem a vztah mezi vykonanou prací a energií
 • využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
 • zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

Látky a tělesa

Očekávané výstupy

Žák

 • změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
 • uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
 • předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
 • využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

Mechanické vlastnosti tekutin

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů

Pohyb těles; síly

Očekávané výstupy

Žák

 • rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
 • využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
 • určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici a jejich účinky na těleso

Elektromagnetické a světelné děje

Očekávané výstupy

Žák

 • sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
 • rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
 • rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
 • využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
 • využívá zákon o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh
 • rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

Vesmír

Očekávané výstupy

Žák

 • objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
 • odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
2. stupeň

Chemie a společnost

Očekávané výstupy

Žák

 • na základě osvojených poznatků z chemie kriticky zhodnotí informace šířené v přímé (běžné mezilidské) nebo mediální komunikaci

Pozorování, pokus a bezpečnost práce

Očekávané výstupy

Žák

 • aktivně využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat při zkoumání vlastností látek, chemických procesů a jevů
2. stupeň

Praktické poznávání přírody

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat při zkoumání živé a neživé přírody

Základy ekologie

Očekávané výstupy

Žák

 • používá osvojené poznatky ke kritickému hodnocení informací o přírodě a vlivu člověka na životní prostředí
2. stupeň

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy

Žák

 • organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů, využívá vybrané geoinformační technologie v geografii i v běžném životě
 • používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii a využívá výhod digitálních map a mapových portálů pro znázornění, vyjádření, analýzu a hodnocení geografických jevů a procesů v krajině

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

Očekávané výstupy

Žák

 • ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu, využívá globální polohové systémy, vybrané produkty a aplikace satelitního a leteckého snímkování Země pro orientaci v terénu, k pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
1. stupeň

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 • využívá snadno ovladatelné akustické i dostupné elektronické hudební nástroje k doprovodné hře

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější akustické a elektronické hudební nástroje či vybrané hudební aplikace k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
 • rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby v její zvukové, případně i digitálně vizualizované podobě
 • vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace s využitím dostupných akustických i elektronických hudebních nástrojů i hudebních aplikací
2. stupeň

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, tyto aktivity zaznamenává za pomoci dostupných digitálních technologií
 • reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, za pomoci dostupného hudebního softwaru provádí jednoduché hudební experimenty
 • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění, dokáže využít možnosti, které mu dávají multimédia a digitální prostředí
1. stupeň

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 • vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje různými prostředky
 • interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření včetně digitálního umění; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
 • na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace i v digitálním prostředí zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
 • nalézá vhodné prostředky pro tvorbu vizuálně obrazných vyjádření vzniklých na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; a uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
 • osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění a včetně digitálních technologií
 • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace; postupně si vytváří digitální databanku různých inspiračních zdrojů
2. stupeň

Očekávané výstupy

Žák

 • užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace
 • vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření; objevuje možnosti práce s digitálními technologiemi inovativním způsobem
 • interpretuje vizuálně obrazná vyjádření i umělecká díla současnosti i minulosti; při interpretaci vychází ze svých znalostí i z osobních zkušeností a prožitků; různé interpretace porovnává z hlediska osobní, společenské a kulturní podmíněnosti.
 • porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
 • ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci i v digitálním prostředí
1. stupeň

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti, sleduje změny i s využitím digitálních technologií
 • změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky i s využitím digitálních technologií
2. stupeň

Očekávané výstupy

Žák

 • usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program, změny sleduje i s využitím digitálních technologií
 • posuzuje provedení osvojované pohybové činnosti, označuje zjevné nedostatky a jejich možné příčiny i s využitím digitálních technologií
 • sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci i s využitím digitálních technologií
2. stupeň

Očekávané výstupy

Žák

 • vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; při práci s digitálními technologiemi předchází situacím ohrožujícím tělesné a duševní zdraví
 • posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých, a vyvozuje z nich osobní odpovědnost a usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví; při interakci v digitálním prostředí rozpozná rizikové situace a vhodně na ně reaguje, jedná s ohleduplností a respektem k ostatním
 • vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí; v digitálním prostředí vyhledává relevantní informace pro podporu zdraví a adekvátně je třídí a vyhodnocuje
1. stupeň

Práce s drobným materiálem

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

Pěstitelské práce

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 • provádí pozorování přírody, zaznamená i s využitím digitálních technologií a zhodnotí výsledky pozorování

Pěstitelské práce

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování, které zaznamená i s využitím digitálních technologií a zhodnotí je

Konstrukční činnosti

Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 • pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu
2. stupeň

Využití digitálních technologií ve světě práce

Očekávané výstupy

Žák

 • vybere a využije vhodné digitální technologie ke komunikaci a spolupráci při realizaci týmových pracovních úkolů a projektů, k organizaci své nebo týmové práce a k prezentaci výsledků pracovních činností
 • ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením; běžné technické problémy vyřeší sám nebo si najde návod na jejich řešení
 • dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu

Svět práce

Očekávané výstupy

Žák

 • orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, využívá k tomu digitální vzdělávací zdroje
 • posoudí i s využitím digitálních zdrojů své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy, využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
 • sestaví své osobní kariérové portfolio v digitální podobě a prokáže v modelových situacích při vstupu na trh práce schopnost prezentace své osoby
2. stupeň

Psaní

Očekávané výstupy

Žák

 • napíše jednoduché texty v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk