RVP ZV ICT

Zobrazit vše
1. stupeň

Psaní

Žák na konci 5. ročníku:

 • napíše jednoduché texty v elektronické podobě, vyplní osobní údaje do formuláře za použití klávesnice pro daný jazyk
2. stupeň

Čtení s porozuměním

Očekávané výstupy

Žák

 • vyhledá požadované informace v jednoduchých autentických materiálech z různých zdrojů

Psaní

Očekávané výstupy

Žák

 • reaguje adekvátním způsobem na písemné sdělení v tištěné i elektronické podobě
1. stupeň

Komunikační a slohová výchova

Žák na konci 3. ročníku:

Komunikační a slohová výchova

Žák na konci 5. ročníku:

 • využívá vybrané formy elektronické komunikace, respektuje pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při elektronické komunikaci
 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
 • píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
2. stupeň

Komunikační a slohová výchova

Očekávané výstupy

Žák

 • odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
 • rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
 • zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

Jazyková výchova

Očekávané výstupy

Žák

 • rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
1. stupeň

Závislosti, vztahy a práce s daty

Žák na konci 5. ročníku:

 • vyhledává, sbírá a třídí data i použitím digitálních technologií; posoudí úplnost dat s ohledem na řešený problém, chybějící data získá či vyhledá v doporučených zdrojích
 • čte a sestavuje jednoduché tabulky i za pomoci digitálních technologií a vytváří diagramy

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Žák na konci 5. ročníku:

 • řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky i s využitím digitálních technologií
2. stupeň

Číslo a proměnná

Očekávané výstupy

Žák

 • analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, účelně používá digitální technologie při řešení rutinních výpočtů

Závislosti, vztahy a práce s daty

Očekávané výstupy

Žák

 • Žák vyhodnocuje a porovnává soubory dat, prezentuje a interpretuje výsledky i za pomoci digitálních technologií

Geometrie v rovině a v prostoru

Očekávané výstupy

Žák

 • načrtne a sestrojí rovinné útvary, účelně používá geometrický software
 • načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině, účelně používá geometrický software k manipulaci s modely těles
1. stupeň

Data, informace a modelování

Žák na konci 5. ročníku:

 • uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na základě dat
 • popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji
 • vyčte informace z daného modelu

Algoritmizace a programování

Žák na konci 5. ročníku:

 • sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
 • popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení
 • v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy
 • ověří správnost jím navrženého postupu či programu, najde a opraví v něm případnou chybu

Informační systémy

Žák na konci 5. ročníku:

 • v systémech, které jej obklopují, rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
 • pro vymezený problém zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data

Digitální technologie

Žák na konci 5. ročníku:

 • najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu
 • propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým propojením souvisejí
 • dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi
2. stupeň

Data, informace a modelování

Očekávané výstupy

Žák

 • získá z dat informace, interpretuje data; odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
 • navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
 • vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní
 • zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji

Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy

Žák

 • po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen
 • rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení
 • vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému
 • v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné
 • ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu

Informační systémy

Očekávané výstupy

Žák

 • vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů
 • nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
 • vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat
 • sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její úpravu

Digitální technologie

Očekávané výstupy

Žák

 • popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému, diskutuje fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě
 • ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
 • vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky
 • poradí si s typickými závadami a chybovými stavy počítače
 • dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení
1. stupeň

Člověk a jeho zdraví

Žák na konci 3. ročníku:

 • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví, dodržuje zásady zdravé práce s digitálními technologiemi

Člověk a jeho zdraví

Žák na konci 5. ročníku:

 • formuluje a dodržuje zásady zdravého a bezpečného přístupu k práci s digitálními technologiemi; rozezná nebezpečí v digitálním prostředí; vybírá informace, které o sobě může zveřejnit

Rozmanitost přírody

Žák na konci 3. ročníku:

 • provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů, přístrojů i s využitím digitálních technologií

Rozmanitost přírody

Žák na konci 5. ročníku:

 • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče, atlasy a další doporučené zdroje včetně digitálních

Lidé kolem nás

Žák na konci 5. ročníku:

 • vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě), i při interakci v digitálním světě
 • rozpozná ve svém okolí a v digitálním světě jednání a chování, která se už nemohou tolerovat
2. stupeň

Člověk v dějinách

Očekávané výstupy

Žák

 • uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků a používá aktivně a účelně k orientaci v historické realitě dostupné digitální technologie, portály s dějepisnými materiály a dostupné online dějepisné kanály a pořady
 • uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány a pracuje s digitalizovanými historickými zdroji a prameny, s archiváliemi, s historickými ilustracemi a animacemi, s digitálními historickými mapami
2. stupeň

Člověk, stát a právo

Očekávané výstupy

Žák

 • v digitálním prostředí přiměřeně uplatňuje svá práva a dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují
 • rozpozná protiprávní jednání v digitálním prostředí

Člověk ve společnosti

Očekávané výstupy

Žák

 • zapojuje se do veřejného dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií
 • posoudí vliv používání digitálních technologií na život jedince a na proměnu společnosti

Člověk jako jedinec

Očekávané výstupy

Žák

 • přistupuje zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy
2. stupeň

Zvukové děje

Očekávané výstupy

Žák

 • rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
 • posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí

Energie

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem a vztah mezi vykonanou prací a energií
 • využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu; na základě získaných poznatků zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

Látky a tělesa

Očekávané výstupy

Žák

 • změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
 • předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
 • využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

Mechanické vlastnosti tekutin

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů

Pohyb těles; síly

Očekávané výstupy

Žák

 • rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná, vzhledem k jinému tělesu
 • využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
 • určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici a jejich účinky na těleso

Elektromagnetické a světelné děje

Očekávané výstupy

Žák

 • sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
 • rozliší stejnosměrný proud od střídavého; ve stejnosměrném obvodu změří elektrický proud a napětí, určí odpor spotřebiče
 • rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
 • využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
 • využívá zákon o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh
 • rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami

Vesmír

Očekávané výstupy

Žák

 • objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
2. stupeň

Chemie a společnost

Očekávané výstupy

Žák

 • na základě osvojených poznatků z chemie kriticky zhodnotí informace šířené v přímé (běžné mezilidské) nebo mediální komunikaci

Pozorování, pokus a bezpečnost práce

Očekávané výstupy

Žák

 • aktivně využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení dat při zkoumání vlastností látek, chemických procesů a jevů
2. stupeň

Praktické poznávání přírody

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat při zkoumání živé a neživé přírody

Základy ekologie

Očekávané výstupy

Žák

 • používá osvojené poznatky ke kritickému hodnocení informací o přírodě a vlivu člověka na životní prostředí
2. stupeň

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy

Žák

 • organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů, využívá vybrané geoinformační technologie v geografii i v běžném životě
 • používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii a využívá výhod digitálních map a mapových portálů pro znázornění, vyjádření, analýzu a hodnocení geografických jevů a procesů v krajině

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

Očekávané výstupy

Žák

 • ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu, využívá globální polohové systémy, vybrané produkty a aplikace satelitního a leteckého snímkování Země k orientaci v terénu, k pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
1. stupeň

Žák na konci 3. ročníku:

 • využívá snadno ovladatelné akustické i dostupné elektronické hudební nástroje k doprovodné hře

Žák na konci 5. ročníku:

 • využívá jednoduché akustické a elektronické hudební nástroje či vybrané hudební aplikace k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
 • rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby v její zvukové, případně i digitálně vizualizované podobě
 • vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace s využitím dostupných akustických i elektronických hudebních nástrojů i hudebních aplikací
2. stupeň

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, tyto aktivity zaznamenává za pomoci dostupných digitálních technologií
 • reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, za pomoci dostupného hudebního softwaru provádí jednoduché hudební improvizace
 • vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění, dokáže využít možnosti, které mu dávají multimédia a digitální prostředí
1. stupeň

Žák na konci 3. ročníku:

 • vnímá objekty a situace různými smysly a pro jejich vizuální vyjádření nalézá různé prostředky a podle svých schopností s nimi pracuje
 • vnímá a podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření vlastní, svých spolužáků i vybraná umělecké díla
 • komunikuje přímo a zprostředkovaně pomocí digitálních technologií obsah vizuálně obrazných vyjádření, která vytvořil, vybral nebo upravil

Žák na konci 5. ročníku:

 • při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů; kombinuje je v ploše i prostoru
 • nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě zrakového vnímání i vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
 • osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje různorodé prostředky, včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění
 • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace; postupně si vytváří digitální portfolio vlastní tvorby a digitální databanku různých inspiračních zdrojů
2. stupeň

Očekávané výstupy

Žák

 • zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace
 • vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; objevuje možnosti práce s digitálními technologiemi, experimentuje
 • interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných#vyjádření; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci i v digitálním prostředí
1. stupeň

Žák na konci 5. ročníku:

 • podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti, sleduje změny i s využitím digitálních technologií
 • změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky i s využitím digitálních technologií
 • orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace i v digitálním prostředí
2. stupeň

Očekávané výstupy

Žák

 • sleduje dlouhodobě s využitím digitálních technologií svůj pohybový režim a úroveň tělesné zdatnosti a snaží se o jejich cílené ovlivnění
 • posoudí i s pomocí digitálního záznamu provedení pohybové činnosti u sebe i jiných
 • sleduje určené prvky pohybových činností (jednotlivců, týmu) a s pomocí digitálních technologií je eviduje, ukládá a prezentuje
 • zpracuje, ukládá a prezentuje různé informace a naměřená data v digitální formě
2. stupeň

Očekávané výstupy

Žák

 • při práci s digitálními technologiemi předchází situacím ohrožujícím zdraví a bezpečí
 • dlouhodobě sleduje s využitím digitálních technologií problematiku zdraví a bezpečí jak z pohledu vlastní osoby, tak celospolečenského zájmu a usiluje o zlepšení zjištěného stavu
 • s využitím digitálních technologií vyhledá, zpracuje, vyhodnotí a prezentuje relevantní informace týkající se aktivní podpory zdraví a ochrany bezpečí
1. stupeň

Práce s drobným materiálem

Žák na konci 3. ročníku:

Pěstitelské práce

Žák na konci 3. ročníku:

 • provádí pozorování přírody, zaznamená i s využitím digitálních technologií a zhodnotí výsledky pozorování

Pěstitelské práce

Žák na konci 5. ročníku:

 • provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování, které zaznamená i s využitím digitálních technologií a zhodnotí je

Konstrukční činnosti

Žák na konci 5. ročníku:

 • pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu
2. stupeň

Využití digitálních technologií "ve světě práce"

Očekávané výstupy

Žák

 • vybere a využije vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů a projektů, k organizaci své nebo týmové práce a k prezentaci výsledků pracovních činností
 • ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením; běžné technické problémy vyřeší sám nebo si najde návod na jejich řešení
 • dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu

Svět práce

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá digitální zdroje k posouzení svých schopností, pro orientaci v profesní nabídce a pro výběr vhodného vzdělávání a profesní přípravy
 • sestaví své kariérové portfolio v digitální podobě a prokáže v modelových situacích schopnost sebeprezentace při vstupu na trh práce
2. stupeň

Psaní

Očekávané výstupy

Žák

 • napsat jednoduché texty v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk