Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Tvorba digitálního obsahu se začleněním webových map s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy světových vodních toků. Žáci vyhledávají, analyzují a hodnot…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis
Autor: Ing. Irena Vajen
Kybernetická bezpečnost je zde pojímána jako desková hra obsahující sadu kartiček s otázkami i odpověďmi z témat: bezpečnost v elektronické komunikaci, bezpečnost v sociálních sítích, bezpečnost v kyberprostoru, bezpečnost a finance a počítačové…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Mgr. art. Ondřej Moučka
DVZ „Kresba mezi papírem a dotykovou obrazovkou“ seznamuje žáky a žákyně s možnostmi využití zařízení s dotykovou obrazovkou pro digitální kresbu. Prostřednictvím bezplatných dostupných aplikací se žáci učí základy digitáln…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Mgr. Ludmila Kovaříková
DVZ obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci se naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku. Z hlediska digitální…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Tomáš Kebert
Žáci zjišťují, které chemické látky jsou nutné pro výrobu mobilního telefonu a jak se tyto získávají. Vytváří interaktivní grafy (Google Spreadsheets) vizualizující ekologickou zátěž dané složky. Porovnají…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Přírodopis
Autor: Mgr. Karel Švátora, Mgr. Petra Špottová, Ph.D., Mgr. Josef Heidler
Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí s hodnocením gymnastických cvičebních tvarů (hodnocení pohybového projevu) a vytvoří formulář pro snadný záznam hodnocení gymnastických cvičebních tvarů. Vytvořený formulář n…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Mgr. Patricie Pleyerová
DVZ je koncepčně orientován na výuku výtvarné výchovy a dějin umění. Základním prvkem je obraz, vybraný s ohledem na RVP ZV a zohledňující Autorský zákona (121/2000 Sb.). Vybrané dílo (obraz Guernica od P. Picassa) je převedeno do vektorov…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
DVZ je zaměřen na pochopení pojmu digitální identity s jejími specifikami a problémy, na rizika související s jejím nevhodným uplatňováním, na ovládání digitální identity žáků včetně reagování na rizika zneužit…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Mgr. Eva Klubalová
Prezentace v kombinaci s vlastní tvorbou digitálního herbáře žáků má za úkol představit žákům koncept sdíleného digitálního herbáře. Představovaná prezentace snímků rostlin ukazuje rozmanité druhy rostlin, které rostou v mí…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Přírodopis
Autor: doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. et Bc. Jana Kočí, Mgr. Tomáš Dragon
Metodický materiál je prvotně určený pro práci s dětmi v mateřské škole. S drobnými úpravami je dobře využitelný také na počátku základního vzdělávání. Prostřednictvím pomůcky bee-bot s podložkou na téma Denní režim…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Dítě a jeho tělo
Dítě a společnost
Autor: Martin Prade
DVZ je zpracován formou prezentace a apeluje na teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti autorských práv a licencí (a to hlavně při využití obrázků a názorných ukázek, jak využít CC licence pro autory a pro uživatele, tedy jak nakládat s CC d…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Informační a komunikační technologie
Autor: Michaela Hřivnová, Petr Zemánek, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí, Tomáš Dragon
Aktivita se zaměřuje jednak na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k aktivní podpoře zdraví (očekávané výstupy 4 a 5), a to konkrétně skrze spánkovou aktivitu, jednak na rozvoj informační a datov…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výchova ke zdraví
Autor: PhDr. Milan Novák, Ph.D.; Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Micro:bit je open-source vývojový kit, vyvinutý ve Velké Británii za podpory BBC určený primárně pro výuku informačních technologií. Obsahuje 5x5 matici LED diod a dvě programovatelná tlačítka, kompas, tříosý akcelerometr (gyroskop) apod. Lze s n…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
robotika
Autor: PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.; Mgr. Jan Baťko; PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Díky postupnému řešení úloh různých obtížností se v žácích upevňuje sebedůvěra ve schopnosti řešit vyvstalé problémy. Aby k tomuto efektu docházelo, je potřeba žákům na bádání poskytnout dostatečný čas…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
robotika
Autor: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.; PhDr. Jakub Lapeš; PhDr. Daniel Tocháček
Jednotlivé aktivity jsou primárně zaměřeny na rozvoj algoritmického myšlení (algorithmic thinking and programming skills) s využitím výchozího grafického prostředí WeDo 2.0. Metodická část sady výukových materiálů akcentuje principy…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
robotika
Autor: Dan Lessner, Ph.D., Mgr. Martin Lána, Mgr. Michala Podrázká Tomková, Mgr. Jiří Haut
Žáci zjistí, co jsou to informace, a naučí se posuzovat výhody a nevýhody různých způsobů jejich zpracování. V informatice se spíše než jednu správnou odpověď na otázku učíme hledat různá řešení, zhodnotit je a vybrat nejvhodnějš…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.; PhDr. Denis Mainz, Ph.D.; Mgr. Jan Fadrhonc
Očekávané výstupy, k nimž by měly úlohy výukového materiálu Práce s daty přispívat, odpovídají reformě RVP ZV. Podporují informatické myšlení a při vhodné práci s úlohami i formování osobnosti žáka. V…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: Mgr. Jan Berki, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
Aktivity jsou poskládány tak, aby na sebe navazovaly. Také se snažíme o stupňování obtížnosti úloh v jednotlivých kapitolách. Jednodušší úlohy jsou zařazeny pro ty, kteří na 1. stupni ZŠ žádné základy…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: Mgr. Jan Berki, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
Aktivity jsou poskládány tak, aby na sebe navazovaly. Také se snažíme o stupňování obtížnosti úloh v jednotlivých kapitolách. Aktivity jsou však vytvářeny tak, aby je bylo možné použít i samostatně. Jednotlivá témata (viz obsah)…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: RNDr. Andrej Blaho, PhD.; doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.; Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
Během 20 lekcí se žáci seznámí se základními programovými koncepty: jednoduchá proměnná, přiřazovací příkaz, aritmetické výrazy, program a podprogram s parametry, příkaz cyklu s pevným počtem opakovaní a podmíněný pří…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
programování
Autor: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.; PhDr. Jiří Štípek, PhD.; PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Projekty jsou koncipovány jako různě obtížné komplexní aktivity, v nichž žáci objevují některé náročnější algoritmické postupy a informatické koncepty. Práce na projektu je rozčleněna do několika fází. Toto fázování pr…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
programování
Autor: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.; doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Vedle žákovských listů a souborů s jednotlivými aktivitami je k dispozici bohatá metodika pro učitele s výsledky úloh a radami, jak vést výuku a jak zvládnout obtížné situace. Úlohami lze postupovat individuálním tempem. Pro výuku rozvrženou na…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
programování
Autor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.; Mgr. Karolína Mayerová, PhD.
Každý modul obsahuje čtyři zkoumání, která se skládají ze tří až čtyř na sebe navazujících aktivit. Aktivity využívají prostředí vizuálního programovacího jazyka Scratch, přičemž se nezaměřují jen na vytváření vlastní…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
algoritmizace