Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Jakub Holec
Článek se zaměřuje na virtuální pitvu jako na vhodnou alternativu k provádění reálné pitvy. Součástí článku jsou ukázky konkrétních aplikací, pomocí kterých se žáci mohou seznamovat s vnější a vnitřní stavbou…
článek
digitální technologie
virtuální pitva
anatomie živočichů
živočichové
Biologie
Autor: Jakub Holec, Daniel Suchánek, Matouš Outrata, Jitka Jarníková
Pětiminutovka ukazuje možnosti využití aplikace iNaturalist v hodinách přírodopisu. Aplikace pomáhá žákům a učitelům při poznávání rostlin a zvířat během výuky v přírodě a zároveň umožňuje sdílet výsledky jejich pozorování s dal…
video
Přírodopis
digitální gramotnost
environmentální výchova
výuka venku
digitální technologie
Autor: Jakub Holec
Článek se zaměřuje na využívání volně dostupných aplikací k určování rostlin, živočichů a hub včetně sdílení vlastního pozorování přírody s odbornou komunitou. Obsahem článku jsou vybrané aplikace a webové stránky, kter…
článek
Autor: Jakub Holec
Článek se zaměřuje na možnosti uplatňování digitálních technologií ve výuce přírodopisu a biologie. Hlavní částí textu jsou náměty na učební činnosti žáků v rámci různých fází badatelsky orientované výuky. Ta…
článek
Autor: Jakub Holec
Webinář se zaměřuje na možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy. Cílem je popsat, v čem lze spatřovat hlavní potenciál digitálních technologií pro podporu učení žáků v př…
webinář
Autor: Mgr. Lenka Benediktová
Materiál se zaměřuje na problémy spojené s výukou tématu fotosyntéza, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. Článek nabízí náměty pro využívání konkrétních aplikací a videí pro podporu v…
článek
Autor: Mgr. Lenka Benediktová, Mgr. Petra Vágnerová, prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu zoologie bezobratlých, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. Článek obsahuje námět na procvičování systému bezobratlých živočichů pomocí…
aplikace
Autor: Klára Kimáková
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších…
článek
Autor: Klára Kimáková
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších…
článek
Autor: Klára Kimáková
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších…
článek
Autor: MFF UK
Článek jako součást širšího materiálu se zaměřuje na možnosti pozorování detailů přírody pomocí digitálních technologií. Ukazuje na možnosti uplatňování USB mikroskopů a nástavců s makro čočkou při výuce, ve které žá…
článek
Autor: Eva Fanfulová, Markéta Čonková
Webinář představuje několik aktivit na rozvoj digitální gramotnosti napříč předměty na 2. stupni základní školy. Každá aktivita je popsána z hlediska jejího přínosu z hlediska digitální gramotnosti žáků. Pro přírodopis je představena aktivita…
webinář
Autor: Tereza Odcházelová, Jakub Holec
Aktivita je zaměřena na sluch. Žáci využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v různém typu prostředí. Je zde patrné propojení s dalšími vzdělávacími obory jako je např. V…
článek
Přírodopis
Fyzika
Autor: Jakub Holec
Článek seznamuje čtenáře s možnostmi využití digitálních technologií v přírodovědné výuce. Konkrétně se jedná o volně dostupné aplikace umožňující snadno a rychle určovat rostliny. Jako příklad slouží aplikace PictureThis. Důraz je…
článek
Autor: Jakub Holec
Aktivita představuje zajímavý způsob, kterým mohou žáci znázornit buněčné organely za využití programu pro tvorbu komiksů StoryboardThat. Žáci jednotlivé organely připodobní k různým místnostem (například školy) a vytvoří komiks. Aktivita…
článek
Autor: Jakub Holec
Námět aktivity je postaven na pozorování volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin v okolí školy a pořízení vlastní fotografie. Dále žáci za pomocí vhodných zdrojů vytváří "Kartu živočicha / rostliny", kde uvá…
článek
Autor: Lenka Skýbová
Prostřednictvím tématu zabývajícího se příčinami vymírání goril horských na Zemi se žáci seznámí se zápornými vlivy člověka na životní prostředí a objeví souvislosti mezi výrobou mobilních telefonů a ú…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Přírodopis
Autor: Mgr. Eva Klubalová
Prezentace v kombinaci s vlastní tvorbou digitálního herbáře žáků má za úkol představit žákům koncept sdíleného digitálního herbáře. Představovaná prezentace snímků rostlin ukazuje rozmanité druhy rostlin, které rostou v mí…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Přírodopis