Projekt/organizace – Podpora rozvoje informatického myšlení

Podpora rozvoje informatického myšlení

Počet vložených DVZ: 16
Věcný garant: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Hlavní cíle projektu:

  • vytvořit komplex vzájemně provázaných vzdělávacích materiálů (především metodických materiálů pro učitele) pro všechny věkové skupiny,
  • vybudovat systém školení učitelů předmětu „Informatika“ pro všechny stupně škol,
  • zpracovat jednotný systém přípravy budoucích učitelů na všech pedagogických fakultách, který zahrnuje předměty oborové a didaktické přípravy učitelů,
  • oslovit veřejnost popularizačními kampaněmi, které by měly upoutat pozornost a naladit společnost příznivěji k IT povoláním a významně ovlivnit změnu negativního postoje společnosti k technickým povoláním.

Vložené digitální vzdělávací zdroje

Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., PhDr. Denis Mainz, Ph.D. a Mgr. Jan Fadrhonc
Aktivita je vybrána z připravované učebnice informatiky. Vzhledem k tomu, že na 1. stupni se obsah vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace a Informatika překrývá a doplňuje, vede uvedená aktivita k naplňování uvedeného očekávaného vý…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: Podpora rozvoje informatického myšlení
Výukový materiál Práce s daty vzniká v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení jako jedna z částí sady výukových materiálů. Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.; Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.
Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. D…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Práce s daty, kap. Evidujeme data 
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: Projekt PRIM
Aplikace Tabulka s ovocem napomáhá žákům osvojit si dovednost zpracovávat a evidovat data podle daných podmínek. Úkolem je umístit ovoce do tabulky dle daných kritérií (typ a barva ovoce). Úloha je odstupňována do tří úrovní dle obt…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: PhDr. Milan Novák, Ph.D.; Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Micro:bit je open-source vývojový kit, vyvinutý ve Velké Británii za podpory BBC určený primárně pro výuku informačních technologií. Obsahuje 5x5 matici LED diod a dvě programovatelná tlačítka, kompas, tříosý akcelerometr (gyroskop) apod. Lze s n…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
robotika
Autor: PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.; Mgr. Jan Baťko; PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Díky postupnému řešení úloh různých obtížností se v žácích upevňuje sebedůvěra ve schopnosti řešit vyvstalé problémy. Aby k tomuto efektu docházelo, je potřeba žákům na bádání poskytnout dostatečný čas…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
robotika
Autor: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.; PhDr. Jakub Lapeš; PhDr. Daniel Tocháček
Jednotlivé aktivity jsou primárně zaměřeny na rozvoj algoritmického myšlení (algorithmic thinking and programming skills) s využitím výchozího grafického prostředí WeDo 2.0. Metodická část sady výukových materiálů akcentuje principy…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
robotika
Autor: Dan Lessner, Ph.D., Mgr. Martin Lána, Mgr. Michala Podrázká Tomková, Mgr. Jiří Haut
Žáci zjistí, co jsou to informace, a naučí se posuzovat výhody a nevýhody různých způsobů jejich zpracování. V informatice se spíše než jednu správnou odpověď na otázku učíme hledat různá řešení, zhodnotit je a vybrat nejvhodnějš…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.; PhDr. Denis Mainz, Ph.D.; Mgr. Jan Fadrhonc
Očekávané výstupy, k nimž by měly úlohy výukového materiálu Práce s daty přispívat, odpovídají reformě RVP ZV. Podporují informatické myšlení a při vhodné práci s úlohami i formování osobnosti žáka. V…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: Mgr. Jan Berki, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
Aktivity jsou poskládány tak, aby na sebe navazovaly. Také se snažíme o stupňování obtížnosti úloh v jednotlivých kapitolách. Jednodušší úlohy jsou zařazeny pro ty, kteří na 1. stupni ZŠ žádné základy…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: Mgr. Jan Berki, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
Aktivity jsou poskládány tak, aby na sebe navazovaly. Také se snažíme o stupňování obtížnosti úloh v jednotlivých kapitolách. Aktivity jsou však vytvářeny tak, aby je bylo možné použít i samostatně. Jednotlivá témata (viz obsah)…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: RNDr. Andrej Blaho, PhD.; doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.; Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
Během 20 lekcí se žáci seznámí se základními programovými koncepty: jednoduchá proměnná, přiřazovací příkaz, aritmetické výrazy, program a podprogram s parametry, příkaz cyklu s pevným počtem opakovaní a podmíněný pří…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
programování
Autor: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.; PhDr. Jiří Štípek, PhD.; PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Projekty jsou koncipovány jako různě obtížné komplexní aktivity, v nichž žáci objevují některé náročnější algoritmické postupy a informatické koncepty. Práce na projektu je rozčleněna do několika fází. Toto fázování pr…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
programování
Autor: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.; doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Vedle žákovských listů a souborů s jednotlivými aktivitami je k dispozici bohatá metodika pro učitele s výsledky úloh a radami, jak vést výuku a jak zvládnout obtížné situace. Úlohami lze postupovat individuálním tempem. Pro výuku rozvrženou na…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
programování
Autor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.; Mgr. Karolína Mayerová, PhD.
Každý modul obsahuje čtyři zkoumání, která se skládají ze tří až čtyř na sebe navazujících aktivit. Aktivity využívají prostředí vizuálního programovacího jazyka Scratch, přičemž se nezaměřují jen na vytváření vlastní…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
algoritmizace