Programování ve Scratch II (projekty pro 2. stupeň základní školy)

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.; PhDr. Jiří Štípek, PhD.; PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Projekty jsou koncipovány jako různě obtížné komplexní aktivity, v nichž žáci objevují některé náročnější algoritmické postupy a informatické koncepty. Práce na projektu je rozčleněna do několika fází. Toto fázování práce na řešení projektu by mělo přispět k dovednostem žáků rozložit problém na dílčí podproblémy (dekompozice) a k pochopení vybraných postupů v prostředí SCRATCH. Každá fáze postupně přináší („nabaluje“) rozšíření fází předchozích a představuje určitou hotovou funkční část řešeného projektu s plně funkčními prvky.
Snahou autorů je, aby projekty nebyly jen zajímavou aktivitou pro výuku informaticky zaměřených předmětů, ale i příležitostí pro uplatnění dovedností a znalostí žáků z dalších předmětů (např. zeměpisu) včetně jejich dosavadních dovedností používat digitální technologie (při zpracování zvuku a fotografií a dalších).

programování

Přiřazené soubory