Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Tereza Odcházelová, Jakub Holec
Aktivita je zaměřena na sluch. Žáci využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v různém typu prostředí. Je zde patrné propojení s dalšími vzdělávacími obory jako je např. V…
článek
Přírodopis
Fyzika
Autor: Neuvedeni
Informační článek ČEZ uvádí příkony/spotřeby vybraných elektrických zařízení pro domácnost. Materiál umožňuje využít internet jako rychlý zdroj informací, propojuje tak čtenářskou i digitální gramotnost při vyhledává…
článek
Autor: Pavel Broža
Žáci vyhledávají odpovědi na otázky na internetu a poté i v online aplikaci, kde vytvářejí částice a objevují pravidlo, které platí o atomu. Hodina je doplněna o CLIL, práci s interaktivní tabulí. V hodině žáci rozvíjejí čten…
pracovní list
Autor: Jiří Vávra
Interaktivní výukový materiál slouží dětem ZŠ s LMP při zavádění učiva a jeho evaluaci, též k naplňování klíčových kompetencí zábavnou, multisenzoriální formou. Prezentace obsahuje: vznik blesků, video, účinky na lidsk…
video
Autor: Pavel Broža
Video k elektrostatické indukci zobrazuje motivační ukázky tohoto fyzikálního jevu včetně samostatných činností žáků. Část videa je věnována teoretickému vysvětlení jevu nejdříve s pomocí interaktivní online animace, pak živě. Tím v…
video
Autor: Jana Glombová
Vysvětlení a procvičení učiva o fyzikálních veličinách a jejich jednotkách. Mezipředmětové vztahy matematika – fyzika. Převody jednotek a poznatky o fyzikálních veličinách jsou pro žáky důležitou součástí učiva fyziky, hlavně při řešení…
pracovní list
Autor: neuveden
Učební materiál je sestaven pro opakování zakreslování do grafu ze šesté třídy a pro výklad nové látky. Žáci se poprvé setkávají se znázorněním dráhy a času v grafu a učí se hledat v grafu rychlost. Vý…
cvičení
Autor: Irena Dvořáková
Příspěvek je věnován návrhu metodiky badatelsky orientované výuky na téma Hustota. Při této výuce jsou využívány pomůcky z běžného života, žáci mají možnost se aktivně na výuce podílet.
článek
Autor: Antonín Dvořák
Materiál je vytvořen v aplikaci SMART Notebook, je tedy určen k využití na interaktivní tabuli. Je určen k seznámení se s pojmem látka, těleso a k procvičení této problematiky. Je zde také zmíněna existence látek v různých skupenstvích. Žáci se tak…
učebnice
Autor: Miloš Jenčík
Badatelsky orientovaná skupinová výuka realizovaná pomocí měřicího systému Pasco. Úloha obsahuje čtyři experimenty: osvětlení, obsah CO2, teplota, hlučnost. Ve vlastních experimentech žáci ověřují, zda podmínky v učebně odpovídají normám…
cvičení
Autor: Miloš Jenčík
Výukový materiál obsahuje experimentální část, v které žáci pracují s dataloggerem PASCO SPARK s čidlem pro měření magnetického pole a siloměrem. Místo dataloggeru je možné použít počítač (PC či MAC), notebook, netbook, ultrabook, tablet (s…
učebnice
Autor: Miloš Jenčík
Badatelsky orientovaná skupinová výuka realizovaná pomocí měřicího systému Pasco. Úloha obsahuje čtyři experimenty: osvětlení, obsah CO2, teplota, hlučnost. Ve vlastních experimentech žáci ověřují, zda podmínky v učebně odpovídají normám…
pracovní list
Autor: Miroslava Bělochová
Objekt je zaměřen na první odborné setkání s magnety a pozorování vlastností magnetického pole. Cílem je porovnání silových polí. Badatelským způsobem zjistit základní vlastnosti magnetu a porovnat magnetické a gravitační…
článek
Autor: Lubomír Voneš
Program pro tabulkový kalkulátor MS Excel převádí běžné fyzikální jednotky v soustavě SI i mimo ni. Při zadávání můžeme volit různé hodnoty a jednotky. Výhodou programu je, že umožňuje převádět také kombinace jednotek například 2,3 km 56 m a…
aplikace
Autor: Miloš Jenčík
Síla jako fyzikální veličina, převody jednotek síly, měření síly.
cvičení
Autor: Bronislav Návojský
Materiál je určen jako podklad pro výklad, pokus a v další hodině následné procvičení tématu „Zobrazování kulovými zrcadly”. Ve výkladu jsou použity obrázky z reálného pokusu, jsou zde vytvořeny flashové animace geometrick…
aplikace
Autor: neuveden
V příspěvku jsou popsány některé astronomické "pokusy", které lze realizovat přímo ve třídě se žáky. Materiál umožňuje využít webové stránky jako rychlý a přehledný zdroj informací. Propojuje tak čtenářskou a digitální…
aplikace
Autor: Ron LeMaster a kol.
Žák si sám nastavuje parametry experimentů a čte z grafů. Simulace experimentů s heliovým balonem, horkovzdušným balónem, nebo tuhou, dutou koulí plněnou různými plyny ve zkušební komoře.
aplikace
Autor: Amy Rouinfa a kol.
Simulace ukazuje elektrické pole v okolí bodových nábojů. Žák může sám nastavovat parametry experimentu a měřit náboj na různých místech. 
aplikace
Autor: Michael Dubson a kol.
Žák nastavuje parametry experimentu a snaží se tak vyřešit úkol. Simulace vlastností elektrického pole a působení elektrických sil.Hra využívající popisu elektrického pole. Puk je elektricky nabité těleso.
aplikace
Autor: Michael Dubson a kol.
Simulace odrazu a lomu světla, funkce čoček a souvislosti polohy objektu, čočky a obrazu. Aplikace umožňuje znázornění a interaktivní ovládání simulací fyzikálních jevů. Žáci tak mohou získat představu o možnostech počítačových modelů a jejich shodě s…
aplikace
Autor: Noah Podolefsky a kol.
Simulace popisuje vliv gravitační síly na oběžnou dráhu Země, Měsíce a orbitální stanice. Aplikace umožňuje znázornění a interaktivní ovládání simulací fyzikálních jevů. Žáci tak mohou získat představu o možnostech počí…
aplikace
Autor: Michael Dubson a kol.
Simulace popisuje vzájemné působení magnetu a kompasu, jak lze zesílit magnetické pole a princip elektromagnetu. Žák používá aplikaci jako prostředek ke znázornění a pochopení fyzikálních jevů.
aplikace
Autor: Michael Dubson a kol.
Simulace mapování magnetického pole pomocí kompasu a měřiče magnetické indukce. Simulace chování kompasu v magnetickém poli Země. Žák používá aplikaci jako prostředek ke znázornění a pochopení fyzikálních jevů.
aplikace
Autor: Michael Dubson a kol.
Simulace Ohmova zákona. Žáci upevňují svůj vztah k digitálním technologiím prostřednictvím ovládání simulace fyzikálního jevu vytvořené v aplikaci PHET. Žáci pomocí této aplikace hledají nebo ověřují vztahy mezi důležit…
aplikace
Autor: Chris Klusendorf a kol.
Simulace ohřívání a chlazení těles, přenosu energie a zákona zachování energie.  Aplikace umožňuje znázornění a interaktivní ovládání simulací fyzikálních jevů. Žáci tak mohou získat představu o možnostech počí…
aplikace
Autor: Kathy Perkins a kol.
Pomocí simulace jsou vysvětleny pojmy rovnováha, rameno páky, moment síly. Žák si sám nastavuje parametry experimentu a objevuje fyzikální zákonitosti.  Pomocí simulace jsou vysvětleny pojmy rovnováha, rameno páky, moment síly.
aplikace
Autor: Amy Rouinfar a kol.
Aplikace umožňuje sestavit jednoduchý i větvený obvod , připojit ampérmetr a voltmetr a znázornit skutečný i konvenční směr proudu. Žák sám sestavuje obvod, nastavuje parametry do simulace, měří fyzikální veličiny. Simulace umožňuje sestavit jednoduchý i větven…
aplikace
Autor: Sam Reid a kol.
Ukazuje síly působící na těleso při stěhování . Graf ukazuje síly působící na těleso. Simulace skládání sil stejného nebo opačného směru. Žák sám nastavuje parametry experimentu, čte měřené veličiny.  Simulace ukazuje síly…
aplikace
Autor: Sam Reid a kol.
Ukazuje síly působící na těleso při pohybu  po vodorovné a nakloněné dráze. Graf ukazuje síly, práci a energii. Žák sám nastavuje parametry experimentu,  čte grafy.  Ukazuje síly působící na těleso při pohybu  po vodorovné a…
aplikace