Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Pavel Böhm
Článek popisuje experimenty, kterými měříme tlak ve vzduchu a tlak v kapalině v různých polohách pomocí tlakového senzoru Vernier s připojením k PC. Výsledky měření porovnají žáci s vlastními výpočty.
článek
Tlak v tekutině
Autor: vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Pracovní list, který vede žáky k používání portálu Infoabsolvent při výběru studia na střední škole. Žáci se díky úkolům postupně seznamují s jednotlivými částmi portálu, pracují s informacemi a budují si vlastn…
pracovní list
Autor: vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Pracovní list, díky kterému žáci pracují s filmovými ukázkami na portálu Infoabsolvent a seznamují se tak s různými povoláními. V zadání prvního úkolu najdeme: Společně se spolužáky vyber v systému infoabsolvent.cz…
pracovní list
Autor: Fakescape

Didaktická hra umožňující žákům identifikovat prvky manipulace a profesionální polopravdy. Hra je nabízena komerčně.

cvičení
manipulace
mediální gramotnost
Autor: Marek Rechtík

Blogový příspěvek obsahuje několik základních kroků, díky kterým si budete vy a žáci škol umět ověřit skoro každou informaci.

článek
mediální gramotnost
čtenářská gramotnost
autorský záměr
vliv medií
vliv na media
Autor: HistoryLab

Úloha se týká analyzování politické manipulace v daném historickém kontextu.

učebnice
manipulace
Autor: HistoryLab

Intelektuální manipulace v daném historickém kontextu a složitost jejího pochopení.

aplikace
manipulativní techniky
Autor: HistoryLab

DVZ otevírá příležitost debatovat, proč a jak se v umění užívají prvky vulgární mluvy.

aplikace
vrstvy národního jazyka
identita
svoboda projevu
debata
Autor: Gabriela Babušová
20minutová lekce ukazuje, jak lze didakticky vhodně uchopit vzdělávací obsah, kterým je psaní e-mailu. Aktivita probíhá "unplugged", tedy bez zapojení digitálních technologií, protože je přípravou na následné psaní skutečného e-mailu. To…
video
Autor: Andrea Tláskalová
V lekci určené pro žáky 1. ročníku je zařazeno využití časosběrného videa (20:35 minuta záznamu), které umožňuje žákům, aby sledovali průběh pokusu a diskutovali nad ním. Pořízení časosběrného videa není technicky náročnou záležitostí, s…
video
Autor: Sobková Petra
Hrdinové čtyř příběhů seznamují děti s nástrahami, které mohou číhat v online prostředí. Kniha je doplněna obrázkovými kartami, které učitel může využít k doplnění příběhu a k diskuzi se žáky. Příběhy jsou primárně určeny pro využit…
učebnice
Autor: Petr Koubek

Souborná podpora zavedení digitálních kompetencí jako významných cílů učení v českém jazyce a literární výchově.

článek
Autor: Petr Koubek, Věra Koubková Novotná

Článek obsahuje 6 výukových bloků zaměřených na poznání života, doby a osobnosti J. A. Komenského. Úlohy respektují zásady aktuální didaktiky a specificky "digitální" didaktiky.

článek
Český jazyk a literatura
digitální gramotnost
čtenářská gramostnost
Jan Amos Komenský
Autor: Petr Koubek, Věra Koubková Novotná

Tematicky zaměřená výuka a diagnostika je nový přístup k členění kurikula. Článek ukazuje výhody přístupu a podporuje didakticky adekvátní zapojení technologií do výuky a využití jejich potenciálu.

článek
digitální gramotnost
čtenářská gramotnost
český jazyk a literární výchova
17. listopad
Autor: Experimentování s termovizní kamerou
Článek, který je primárně určen pro učitele, případně žáky s hlubším zájmem o fyziku, stručně shrnuje fyzikální princip termovizního zobrazování. Součástí článku je návrh čtyř žákovských aktivit, které…
článek
měření teploty
termovize
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Aktivita je zaměřená na využití digitálních kompetencí, znalostí a zkušeností žáků, díky kterým se zapojí do společenského dění kolem sebe. Prakticky jde o pomoc nějakému lokálnímu nekomerčnímu subjektu prostřednictví…
článek
Výchova k občanství
digitální technologie
lekce
solidarita
participace
Autor: Eva Nováková
Článek v časopise Komenský (číslo 01, ročník 144) na s- 34 - 38 nabízí inspiraci na aktivitu do výuky, která propojuje vzdělávací obsah matematiky, vlastivědy a přírodovědy a poskytuje prostor pro vyhledávání informací z doporučených…
článek
Autor: Josef Levý, Lenka Rapantová
Článek v časopise Komenský (číslo 04/ roč. 143) na s. 47 - 55 přináší popis třech aktivit badatelsky orientovaného vyučování (Chov motýlů, Chov zlatohlávků, Chov mravenců), při který žáci vhodně využijí digitální technologie. Autoři…
článek
Autor: neuveden
V 5 minutovém videu "Kubova talkshow: O bezpečnosti na internetu" se poutavou formou rozhovoru dvou komiksových postaviček žáci dozvědí, že vložené informace (fotky, videa) nelze již nikdy bezpečně odstranit a proč tomu tak je.
video
Autor: doc. Jiří Dostál
Databáze TechnoMet vytvořená Katedrou technické a informační výchovy je sbírkou metodických námětů na technické činnosti. Obsahuje i soubor odkazů na videometodiky, které lze vhodně využít ve výuce na 1. stupni.
video
Autor: Daniela Drobna, Achmed Abdel-Salam
Obrázková kniha s krátkými texty popisuje jeden den v zoologické zahradě, ve které všechna zvířátka používají Internet. Smartphony, tablety, PC i notebooky jsou součástí jejich každodenního života. V úvodu se děti seznámí s…
učebnice
Autor: Ing. Kateřina Tvrdá, Ing. Petr Czekaj
Příručka pro učitele k aplikaci Můj život po škole, která je určena ke kariérovému rozvoji žáků, provází je skrze většinu výstupů okruhu Svět práce a také základy finanční gramotnosti. Žáci si vybírají možné budoucí…
aplikace
Člověk a svět práce
volba povolání
profesní orientace
kariérové poradenství
kariéra
kariérové kompetence
kariérové vzdělávání
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita Sledování vývoje motýlů je zaměřená na pozorování vývoje motýlů s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr. Aktivita přirozeným způsobem vede žáky k porozumění životnímu cyklu…
článek
Autor: Lucie Tůmová
Článek je ukázkou využití digitálních technologií ve výuce. Žáci si mohou v konkrétní situaci (výroba podle videonávodu) uvědomit, že technologie mohou být využívány smysluplně a účelně.
článek
Autor: Hana Havlínová
Text odpovídá na otázku, proč bychom měli věnovat pozornost čtení elektronických textů již na 1. stupni základní školy. A nabízí návod, jak na to.
článek
Autor: Martina Štikarovská
Text představuje aktivity, které umožňují žákům, aby si postupně osvojili dovednost vytvářet vlastní text v digitální podobě. Autorka sice uvádí zkušenosti s využitím konkrétního SW, ale mohou být inspirací na činnosti a aktivity i pro učitele,…
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V čá…
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
  Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V č…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita zaměřená na pozorování s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr je příkladem smysluplného využití digitálních technologií ve výuce na 1. stupni. Je vhodné ji realizovat jako dlouhodob…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
Propojení badatelských aktivit s digitálními technologiemi umožňuje rozšířit spektrum činností, kterým se mohou žáci na 1. stupni věnovat. Jedná se o silný motivační prvek pro jejich další poznávání v oblasti přírodní…
článek