Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: cz.nic
Pod pojmem chytrá města (též Smart Cities) se skrývá využívání moderních technologií při zajišťování chodu různých funkcí města – plánování a optimalizace dopravy, parkování, veřejné…
video
Autor: Český statistický úřad (ČSÚ)
Statistická databáze a registry s geoinformačními daty o České republice. Uvádějí se vybraná statistická data o prostředí, společnosti, ekonomice a o jednotlivých regionech České republiky. Žáci jsou vedeni k vyhledávání, k anal…
aplikace
Autor: cz.nic
Díky elektronizaci veřejné správy, takzvanému eGovernmentu, není nutné s každým papírem chodit na úřad. Zatímco dříve internetové stránky měst a obcí připomínaly statické úřední desky, v průběhu posledních let…
video
Autor: Plzeňský kraj
Mapový portál obsahující referenční mapy včetně leteckých snímků současných i družicových, rovněž obsahující celou řadu tematických map, jejichž podobu si může uživatel vizualizovat podle svých potřeb (doprava, školství, životní prostřed…
aplikace
Autor: Havlínová, Hana a Martina Štikarovská
Článek ukazuje možnosti využití digitálních technologií ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura. Pro naplňování oborového výstupu směřujícímu k psaní jednoduchých sdělení i v digitální podobě jsou uvedeny…
článek
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., PhDr. Denis Mainz, Ph.D. a Mgr. Jan Fadrhonc
Aktivita je vybrána z připravované učebnice informatiky. Vzhledem k tomu, že na 1. stupni se obsah vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace a Informatika překrývá a doplňuje, vede uvedená aktivita k naplňování uvedeného očekávaného vý…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno
Metodická příručka pro učitele a pracovní materiály pro žáky k realizaci dvouměsíčního třídního projektu zaměřeného na volbu povolání. Žáci jsou v projektu vedeni k používání kancelářské digitální techniky …
pracovní list
Člověk a svět práce
volba povolání
projekt
Autor: Miloš Jenčík
Badatelsky orientovaný soubor úloh ke skupinové výuce s využitím měřicího systému Pasco obsahuje i úlohu k měření hlučnosti ve třídě. Žáci pracují se systémem SPARKvue, který je k dispozici zdarma k využití na smartphonech nebo tabletech. V…
aplikace
Měření hluku
Autor: Jakub Holec, Daniel Suchánek, Matouš Outrata, Jitka Jarníková
Pětiminutovka ukazuje možnosti využití aplikace iNaturalist v hodinách přírodopisu. Aplikace pomáhá žákům a učitelům při poznávání rostlin a zvířat během výuky v přírodě a zároveň umožňuje sdílet výsledky jejich pozorování s dal…
video
Přírodopis
digitální gramotnost
environmentální výchova
výuka venku
digitální technologie
Autor: O2 Chytrá škola
Portál O2 Chytrá škola nabízí krátká ukázková videa, která nabízejí tipy a triky na konkrétní chování uživatelů při práci s digitálními zařízeními. Vždy je vhodné simulovat s dětmi konkré…
video
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.; PhDr. Denis Mainz, Ph.D.; Mgr. Jan Fadrhonc
Výukový materiál Práce s daty je určený pro 5. až 7. třídu ZŠ. Obsahuje úlohy zaměřené na práci s daty v šesti oblastech. Pomáhá žákům uvědomit si, co jsou data. Ukazuje různé způsoby evidence dat. Žáci díky němu získaj…
učebnice
Autor: Khanova škola
Online seriál výukových videí Khan Academy v angličtině s českými titulky a přepisem celého textu do češtiny. Seriál odpovídá na otázky Co dělá počítač počítačem? Jak používá elektrické obvody k ukládání a…
Autor: Khanova škola
Online seriál výukových videí Khan Academy v angličtině s českými titulky a přepisem celého textu do češtiny. V šesti krátkých videích jsou představeny základní koncepty fungování internetu od drátů až po webové stránky.…
Autor: Microsoft Office support
Ověřit se žáky, že se umí chovat v situacích, kdy na ně digitální zařízení reaguje chybovými hláškami, je vždy složité. Nejde jednoduše simulovat danou situaci, je vhodné trénovat běžné rizikové situace - připojení flash disku,…
cvičení
Autor: Mgr. Martina Štikarovská
Článek představuje jeden z nástrojů programu Smart Notebook – tabulku a popisuje možnosti, jak mohou žáci pomocí něj zpracovávat, třídit a vyhodnocovat data různého formátu. Zmiňuje i inspirativní příklad využití online tabulky k řešení problé…
článek
Autor: Mgr. Filip Jelínek, Mgr. Pavla Sýkorová
Text nabízí možnosti využití komiksů pro vlastní tvorbu žáků. Nabízí odkazy na dvě online aplikace, které lze ve výuce využít a podpořit zájem žáků o vlastní tvůrčí psaní. Komiks patří mezi literární žánry, kter…
článek
Autor: Pavel Böhm
Text popisuje provedení experimentu – rozpouštění kostek ledu. Je sice určen pro žáky 2. stupně, ale je možné jej realizovat i se žáky 1. stupně a prostřednictvím digitálních technologií (bodový teploměr, digitální vizualizér, mikroskop, lupa)…
článek
Autor: Jakub Holec
Text je zaměřen na možnosti využití digitálních technologií při výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Některé z uvedených námětů učebních činností lze vhodně využít i na 1. stupni ZŠ při provádění pozorování přírody a…
článek
Autor: Jakub Holec
Článek se zaměřuje na virtuální pitvu jako na vhodnou alternativu k provádění reálné pitvy. Součástí článku jsou ukázky konkrétních aplikací, pomocí kterých se žáci mohou seznamovat s vnější a vnitřní stavbou…
článek
digitální technologie
virtuální pitva
anatomie živočichů
živočichové
Biologie
Autor: Milan Prikner
Podrobně popsanou aktivitu, která je určena pro žáky 2. stupně, lze velmi snadno snížit na úroveň, kterou zvládnou i žáci 1. stupně. Pro vlastní skládání je důležité vyhledání videonávodu vhodného výrobku. Ten si žáci můžou zvolit…
článek
Autor: Markéta Zelená
Záznam 20minutové lekce z živého vysílání televizní výuky českého jazyka pro 3. ročník ukazuje, jak lze propojit práci s textem (pracovní postup) s tvorbou vlastního výrobku. Aktivitu je možné rozšířit a doplnit o využití…
video
Autor: Jitka Rambousková
Webinář, který představuje digitální nástroje pro zpracování a prezentaci (školních) projektů, a dává učitelům základní náhled na to, jak zadávat školní práce a projekty pomocí digitálních technologi…
webinář
Autor: Eduin
Metodická příručka pro učitele k online aplikaci Co umím, ve které si žáci tvoří své osobní kariérové portfolio – shromažďují na jednom místě záznamy o všech úspěšných výkonech a důležitých momentech ve &scaron…
učebnice
aplikace
volba povolání
osobní portfolio
svět práce
Autor: kolektiv autorů
Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace přináší učitelům zkušenosti a náměty aktivity pro kariérový rozvoj žáka, realizované v různých evropských zemích. Příručka jde napříč celou oblastí kari…
učebnice
volba povolání
svět práce
profesní orientace
kariérové poradenství
Autor: Expertní skupina projektu Pilot ZUŠ - Lubor Bořek
Materiál je zpracován jako modul pro výuku hudebního oboru na základních uměleckých školách. Přesto je využitelný i na jiných typech a stupních škol, neboť poskytuje dvacet  metodicky řazených témat a podtémat k základn…
článek
Autor: Tereza Odcházelová
Aktivita je zaměřena na sluch. Žáci využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v různém typu prostředí. Je zde patrné propojení s dalšími vzdělávacími obory jako je např. V…
článek
Autor: Tomáš Kebert
Žáci zjišťují, které chemické látky jsou nutné pro výrobu mobilního telefonu a jak se tyto získávají. Vytváří interaktivní grafy (Google Spreadsheets) vizualizující ekologickou zátěž dané složky. Porovnají…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Petr Vinš, Jan Berki, Jakub Holec
Video obsahuje výukové aktivity zaměřené na téma počítač a síť. Cílem hodiny je vést žáky k rozhovoru o počítači alespoň na úrovni občasného uživatele. Žáci pojmenovávají jednotlivá digitální zařízení, se kter…
video
informatika
digitální gramotnost
digitální technologie
počítač
konektivita
Autor: Petr Vinš, Ludmila Kovaříková, Petr Koubek
Video obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku. Z hlediska netikety právě t…
video
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
český jazyk
digitální gramotnost
online komunikace
blog
Autor: Petra Šobáňová
Materiál přináší celkem 15 tvůrčích zadání různého zaměření, které mohou sloužit jak pro jejich samostatnou práci, neb obsahují pracovní listy, tak jako způsob inspirace pro učitele. Jednotlivá témata a zadání se mohou dále…
pracovní list
výtvarné umění
koláž
architektura umělecké dílo
fotografie
Paoul Klee
Josef Sudek
renesance
zátiší
detail. sgrafito