Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Filip Jelínek, Mgr. Pavla Sýkorová
Text nabízí možnosti využití komiksů pro vlastní tvorbu žáků. Nabízí odkazy na dvě online aplikace, které lze ve výuce využít a podpořit zájem žáků o vlastní tvůrčí psaní. Komiks patří mezi literární žánry, kter…
článek
Autor: Pavel Böhm
Text popisuje provedení experimentu – rozpouštění kostek ledu. Je sice určen pro žáky 2. stupně, ale je možné jej realizovat i se žáky 1. stupně a prostřednictvím digitálních technologií (bodový teploměr, digitální vizualizér, mikroskop, lupa)…
článek
Autor: Jakub Holec
Text je zaměřen na možnosti využití digitálních technologií při výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Některé z uvedených námětů učebních činností lze vhodně využít i na 1. stupni ZŠ při provádění pozorování přírody a…
článek
Autor: Jakub Holec
Článek se zaměřuje na virtuální pitvu jako na vhodnou alternativu k provádění reálné pitvy. Součástí článku jsou ukázky konkrétních aplikací, pomocí kterých se žáci mohou seznamovat s vnější a vnitřní stavbou…
článek
digitální technologie
virtuální pitva
anatomie živočichů
živočichové
Biologie
Autor: Milan Prikner
Podrobně popsanou aktivitu, která je určena pro žáky 2. stupně, lze velmi snadno snížit na úroveň, kterou zvládnou i žáci 1. stupně. Pro vlastní skládání je důležité vyhledání videonávodu vhodného výrobku. Ten si žáci můžou zvolit…
článek
Autor: Markéta Zelená
Záznam 20minutové lekce z živého vysílání televizní výuky českého jazyka pro 3. ročník ukazuje, jak lze propojit práci s textem (pracovní postup) s tvorbou vlastního výrobku. Aktivitu je možné rozšířit a doplnit o využití…
video
Autor: Jitka Rambousková
Webinář, který představuje digitální nástroje pro zpracování a prezentaci (školních) projektů, a dává učitelům základní náhled na to, jak zadávat školní práce a projekty pomocí digitálních technologi…
webinář
Autor: Eduin
Metodická příručka pro učitele k online aplikaci Co umím, ve které si žáci tvoří své osobní kariérové portfolio – shromažďují na jednom místě záznamy o všech úspěšných výkonech a důležitých momentech ve &scaron…
učebnice
aplikace
volba povolání
osobní portfolio
svět práce
Autor: kolektiv autorů
Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace přináší učitelům zkušenosti a náměty aktivity pro kariérový rozvoj žáka, realizované v různých evropských zemích. Příručka jde napříč celou oblastí kari…
učebnice
volba povolání
svět práce
profesní orientace
kariérové poradenství
Autor: Expertní skupina projektu Pilot ZUŠ - Lubor Bořek
Materiál je zpracován jako modul pro výuku hudebního oboru na základních uměleckých školách. Přesto je využitelný i na jiných typech a stupních škol, neboť poskytuje dvacet  metodicky řazených témat a podtémat k základn…
článek
Autor: Tereza Odcházelová
Aktivita je zaměřena na sluch. Žáci využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v různém typu prostředí. Je zde patrné propojení s dalšími vzdělávacími obory jako je např. V…
článek
Autor: Tomáš Kebert
Žáci zjišťují, které chemické látky jsou nutné pro výrobu mobilního telefonu a jak se tyto získávají. Vytváří interaktivní grafy (Google Spreadsheets) vizualizující ekologickou zátěž dané složky. Porovnají…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Petr Vinš, Jan Berki, Jakub Holec
Video obsahuje výukové aktivity zaměřené na téma počítač a síť. Cílem hodiny je vést žáky k rozhovoru o počítači alespoň na úrovni občasného uživatele. Žáci pojmenovávají jednotlivá digitální zařízení, se kter…
video
informatika
digitální gramotnost
digitální technologie
počítač
konektivita
Autor: Petr Vinš, Ludmila Kovaříková, Petr Koubek
Video obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku. Z hlediska netikety právě t…
video
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
český jazyk
digitální gramotnost
online komunikace
blog
Autor: Petra Šobáňová
Materiál přináší celkem 15 tvůrčích zadání různého zaměření, které mohou sloužit jak pro jejich samostatnou práci, neb obsahují pracovní listy, tak jako způsob inspirace pro učitele. Jednotlivá témata a zadání se mohou dále…
pracovní list
výtvarné umění
koláž
architektura umělecké dílo
fotografie
Paoul Klee
Josef Sudek
renesance
zátiší
detail. sgrafito
Autor: Člověk v tísni: Jeden svět na školách
Lekce je uvedena filmem s doporučenými doprovodnými aktivitami. Žáci se dozvědí, jak fungují lajky a že nejsou odrazem offline reality. Aktivity vedou k zamyšlení, proč se lajkům nemá přikládat příliš velký význam.
video
Autor: Pavla Sýkorová
Článek nabízí inspiraci k využití myšlenkových map ve výuce. Uvedený námět, který je sice vztahován k prvouce, by stejně dobře mohl v rámci mezipředmětových vztahů posloužit jako podklad pro tvoření úloh a formulování otá…
článek
Autor: Bubbl.us
Aplikaci Bubbl žáci mohou využít při třídění informací, např. při třídění organismů do skupin podle zvolených kritérií, při uspořádávání myšlenek a při plánovaní a následném zaznamenání pokusu. Využit…
aplikace
Autor: Petr Polívka
Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy pro vybrané očekávané výstupy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzděl…
článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Tělesná výchova
Autor: neuveden
Čtení elektronických textů je odlišné od čtení textu „na papíře“. Žáci si např. nemohou v textu ukazovat či používat papírové záložky, které čtení a orientaci v textu usnadňují. Jedná se o dovednost, kterou je potřeba postupně…
video
Autor: Libor Kvapil
Zpracovaná učební lekce má za cíl provedení pokusu zaměřeného na zkoumání teploty vody. Nedílnou součástí provedení pokusu je využití teploměrů. Učitel může dát žákům k dispozici kromě digitálního teploměru i teploměr klasick…
článek
Autor: Eva Štréglová
Zpracovaná výuková lekce je zaměřena na provedení pokusu – pozorování činnosti žížal. Kromě podrobného popisu realizace je k dispozici také pracovní list k vytištění. Prostor pro vhodné využití digitálních technologií se nab…
článek
Autor: Zdeňka Šimíčková
Zpracovaná výuková aktivita je zaměřena na pozorování přírody. V přípravné fázi žáci v doporučených zdrojích (i online) vyhledávají potřebné informace, které budou potřebovat pro naplánování pokusu a jeho realizaci.…
pracovní list
Autor: Lucie Zavoralová
Popsaná výuková lekce zahrnuje několik kroků badatelské činnosti, z nichž dva nabízejí prostor pro využití digitálních technologií. Při dlouhodobém systematickém zaznamenávání průběhu pokusu mohou žáci pořizovat fotografie nebo videoz…
pracovní list
Autor: Markéta Vokurková
Výuková aktivita je založena na skupinové badatelské činnosti žáků.  Zadání vede žáky k navržení vlastní tabulky pro záznam informací. Tuto tabulku si žáci mohou navrhnout s využitím digitálních technologií. V případě,…
článek
Autor: Markéta Vokurková
Dlouhodobější aktivita je založena na vlastní badatelské činnosti žáků. Realizují pokus, pozorují a zaznamenávají růst tulipánů. Svá pozorování zaznamenávají a zapisují do tabulky, kterou si sami navrhnou. Pokud žáci nemají…
pracovní list
Autor: Kateřina Čiháková
Výuková lekce je založena na badatelské činnosti a probíhá v přírodě. Při sběru ulit páskovek podle určených kritérií žáci místo sběru živých tvorů pořizují jejich fotografie.  Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, kdy je vhodné a vý…
článek
Autor: neuveden
Youtube kanál online magazínu I-creative nabízí inspiraci, náměty a návody, které může učitel využít při tvoření se svými žáky. Žáci si sami můžou zvolit výrobek, např. podle materiálu, který chtějí použít, podle ročního…
video
Autor: Mgr. Karel Jindra, Mgr. Linda Valešová, Ph.D., doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Žáci si u tohoto tématu procvičí všechny receptivní i produktivní řečové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní a vyzkouší si prezentační dovednosti a schopnost práce v týmu. Absolvují motivační online kvíz, po zhl…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: 3DČesko.cz
Uvádějí se 3D aplikace a rekonstrukce představující fotorealistické modely vybraných českých kulturně historických památek a zajímavostí: rotunda na Řípu, hrady Landštejn, Potštejn, Frýdštejn, Hněvín, Házmburk, Kokoří…
aplikace
3D model