Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Martin Müller, Hana Havlínová
Text popisuje aktivitu zaměřenou na naplánování a provedení jednoduchého statistického šetření, které se vztahuje k místu, kde se nachází daná škola. Během aktivity žáci třídí sesbíraná data do přehledný…
článek
Autor: TechSophia
Edukativní hra je určena pro žáky 1.–3. ročníku. Je možné ji využít i s žáky vyšších ročníků, kteří potřebují podporu a motivaci pro řešení nestandardních úloh. Je založena na řešení hádanek a hlavolamů a ž…
aplikace
Autor: Petra Vaňková
Žáci řeší sled problémových úloh zaměřených na délkovou míru 1 metr za využití malého robota Ozobota. Cílem není seznámit žáky s Ozobotem, ale využít ho jako prostředek k dosažení cíle. Ozobot má pomáhat ž…
pracovní list
Autor: Hana Pilařová
Aktivita seznamuje žáky s možnostmi statistického šetření a je rozdělena do několika hodinových bloků. Skupiny žáků mají nejprve za úkol pomocí měření získat data o svých rozměrech (výška postavy, délka chodidel apod.), která poté…
aplikace
Autor: Projekt PRIM
Aplikace Tabulka s ovocem napomáhá žákům osvojit si dovednost zpracovávat a evidovat data podle daných podmínek. Úkolem je umístit ovoce do tabulky dle daných kritérií (typ a barva ovoce). Úloha je odstupňována do tří úrovní dle obt…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: EduTV
Žáci mohou po zhlédnutí představované funkce vyzkoušet na nějakých vlastních statistických datech. Vhodné i pro práci ve skupinách. V tomto krátkém video návodu se učitel i žák jednoduše seznámí s využitím zá…
video
Autor: Václav Šimandl
Tento příspěvek popisuje námět na aktivitu, kdy žáci samostatně nebo v malých skupinkách zjišťují informace o počtu dívek a chlapců v jednotlivých třídách školy. Tento údaj vyplní do učitelem připraveného dotazníku, jehož všechny…
článek
Autor: Václav Šimandl
Žáci se díky této aktivitě naučí využívat spojnicové grafy pro prezentaci dat zaznamenaných v tabulkovém kalkulátoru. Nejprve si snadno vygenerují informace o teplotách za posledních 24 hodin pro několik meteorologických stanic přímo do listu tabulkov…
článek
Autor: Antonín Jančařík
Cílem článku je představit možnosti prostředí dynamické geometrie (konkrétně programu GeoGebra) na příkladu konstrukce kružnice vepsané a opsané trojúhelníku. Článek se zaměřuje na výhody dynamického prostředí a možnosti využití výpočetn…
článek
Autor: Roman Podlena
Článek popisuje, jak ve výuce využívat dva dostupné online zdroje, které napomáhají žákům řešit rutinní výpočty a odpovídat na základní matematické otázky. Google kalkulačka funguje na stejném principu, jako…
článek
Autor: Dudamath
Aplikace Dudamath nabízí účelné využití při řešení matematických úloh z oblasti aritmetiky, algebry a geometrie, umožňuje žákům vybrat si a použít vhodné digitální nástroje. Tato aplikace napomáhá žákům s pochopením…
aplikace
Autor: geometry.cz
S dynamickým geometrickým softwarem Geogebra se setkal při výuce snad každý učitel matematiky. Geotest je aplikace českých autorů, jejímž jádrem je právě zmíněný software. Učební pomůcka Geotest napomáhá přirozenému rozvoji digit…
aplikace
Autor: Graspable Math
Webová aplikace Graspable Math napomáhá přirozenému rozvoji digitálních kompetencí žáků při řešení matematických problémů, umožňuje žákům vyřešit úlohu, porovnávat, kriticky hodnotit jednotlivá řešení a diskutovat o…
aplikace
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., PhDr. Denis Mainz, Ph.D. a Mgr. Jan Fadrhonc
Aktivita je vybrána z připravované učebnice informatiky. Vzhledem k tomu, že na 1. stupni se obsah vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace a Informatika překrývá a doplňuje, vede uvedená aktivita k naplňování uvedeného očekávaného vý…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: Mgr. Martina Štikarovská
Článek představuje jeden z nástrojů programu Smart Notebook – tabulku a popisuje možnosti, jak mohou žáci pomocí něj zpracovávat, třídit a vyhodnocovat data různého formátu. Zmiňuje i inspirativní příklad využití online tabulky k řešení problé…
článek
Autor: Pavla Sýkorová
Článek nabízí inspiraci k využití myšlenkových map ve výuce. Uvedený námět, který je sice vztahován k prvouce, by stejně dobře mohl v rámci mezipředmětových vztahů posloužit jako podklad pro tvoření úloh a formulování otá…
článek
Autor: Markéta Vokurková
Výuková aktivita je založena na skupinové badatelské činnosti žáků.  Zadání vede žáky k navržení vlastní tabulky pro záznam informací. Tuto tabulku si žáci mohou navrhnout s využitím digitálních technologií. V případě,…
článek
Autor: Matika.in
Online procvičování úloh z matematiky je založeno na prostředích, které využívá metoda Hejného. Mnoho úkolů je založeno na lgickém myšlení a nestandardních postupech a řešit je mohou i žáci, kteří se s danou metodou ve výuce…
cvičení
Autor: Hana Havlínová a Lenka Švimberská
Článek představuje komplexní aktivitu, která svým zadáním vede žáky k zamyšlení, které údaje jim chybí k vyřešení daného problému - plánování jednodenního výletu. Žáci získávaj…
článek
Autor: Eva Nováková
Článek v časopise Komenský (číslo 01, ročník 144) na s- 34 - 38 nabízí inspiraci na aktivitu do výuky, která propojuje vzdělávací obsah matematiky, vlastivědy a přírodovědy a poskytuje prostor pro vyhledávání informací z doporučených…
článek
Autor: Eva Nováková
Text na konkrétním příkladu ukazuje, jak lze připravit matematické zadání, které nesměřuje pouze k rutinním výpočtům, ale poskytne žákům prostor k hledání souvislostí. Vede je k posouzení úplnosti dat s ohledem na řešený probl…
článek
Autor: Hana Havlínová, Martina Štikarovská
Článek nabízí inspiraci pro využití digitálních technologií ve výuce (nejen matematiky) a odkazuje na konkrétní aplikace, které jsou ve výuce vyzkoušené.
článek
Autor: Magdalena Málková
V průběhu 20minutové lekce žáci společně zjišťují, které informace potřebují, aby mohli naplánovat výlet. Pro vyhledávání informací vyučující žákům může informace poskytnout. Pro rozvoj digitální kompetence jim doporučí…
video
Autor: Magdalena Málková
Žáci se učí číst informace z grafu. Zjišťují, jaké jsou nejdelší řeky v České republice? Nejprve podle grafu odhadnou jejich délku a pak si odhad zpřesní a ověří.
video
Autor: Jiří Vančura
V článku představíme americkou webovou aplikaci Desmos, která bezplatně nabízí vzdělávací obsah v oblasti matematiky. Obsah zapadá do kurikula střední školy a druhého stupně základní školy. Na rozdíl od mnohých dalších…
článek
npo 3.1. digi