Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.
Článek popisuje dlouhodobou aktivitu, jejímž cílem je zpracovat téma ptáci pohledem více gramotností, např. porovnat informativní a umělecký text, vyrobit ptačí budku z papíru a popsat svůj postup atd. Druhá aktivita vybízí k vyhledáván…
článek
Autor: Havlínová Hana, Švimberská Lenka
Článek praktického charakteru rozpracovává činnost realizovanou s žáky 4. ročníku základní školy. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, řeší problém, sbírají a třídí data, vyhledávají informace z různých zdrojů a…
článek
Autor: Martin Müller, Hana Havlínová
Text popisuje aktivitu zaměřenou na naplánování a provedení jednoduchého statistického šetření, které se vztahuje k místu, kde se nachází daná škola. Během aktivity žáci třídí sesbíraná data do přehledný…
článek
Autor: Hana Havlínová a Daniela Pavlová
Text popisuje aktivitu realizovanou v 1. ročníku, která je propedeutikou pro práci s klíčovými slovy.  Dovednost pracovat se slovy a s jejich významem využijí žáci při tvorbě vlastních textů v pozdějším období. Z pohledu jednotlivého žáka se sice…
článek
Autor: Mgr. Lenka Březinová, PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
Článek pro učitele přichází s námětem, jak zapojit digitální technologie do pracovních činností ve třetím ročníku ZŠ. Na realizované činnosti se ukazuje smysluplné propojení vzdělávacího obsahu vzdělávacích oblastí…
článek
Autor: TechSophia
Edukativní hra je určena pro žáky 1.–3. ročníku. Je možné ji využít i s žáky vyšších ročníků, kteří potřebují podporu a motivaci pro řešení nestandardních úloh. Je založena na řešení hádanek a hlavolamů a ž…
aplikace
Autor: MFF UK
Příspěvek je součástí textů sborníku Dílny heuréky 2016 na str. 47-50 (autor Miroslav Jílek). Stručně shrnuje možnosti použití  technologie Arduina jako měřicího systému. Kromě samotného Arduina a příslušenství je představen předevší…
článek
dálkový průzkum Zěmě
geofyzika
Autor: MFF UK
Článek jako součást širšího materiálu se zaměřuje na možnosti pozorování detailů přírody pomocí digitálních technologií. Ukazuje na možnosti uplatňování USB mikroskopů a nástavců s makro čočkou při výuce, ve které žá…
článek
Autor: WIKIMEDIA
Video seznamuje posluchače s praktickým postupem, jak vytvářet a editovat hesla na Wikipedii. Využití je možné při rozvoji digitální gramotnosti žáků, kteří se tak naučí tvořit nový digitální obsah s dodržováním právních norem v digit…
článek
Autor: Buď safe online (AVAST)

Interaktivní online kurz. Žáci 2. stupně ZŠ zjistí, jak se správně a bezpečně chovat na internetu.

aplikace
Nina Jakešová
kybergrooming
netiketa
bezpečnost
kritické myšlení (ověření)
e-safety
internet
kyberšikana
sexting
soukromí
Autor: Tereza Vodičková
Ukazujeme žákům, jakým způsobem se dá manipulovat obsahem mediálních zpráv. Aktivita pracuje s přednáškou Brain and Breakfast a se Surfařem po internetu od Zvol si info. Společně s žáky vytváříme návod, jak postupovat, než se článek rozhodnou sdílet.…
aplikace
Autor: eSafetyLabel
Materiál může primárně využít učitel k osvětě ve třídě. Jedná se o dokument ve Wordu s radami, jak se chovat na sociálních sítích. Dokument se dá editovat a použít k tisku plakátu do třídy. Autoři přinášejí také podnět pro pr…
článek
Autor: e-Bezpečí
Dětská verze dokumentu V síti pro diváky od 12 let. Nese název V síti: Za školou a obsahuje navíc několik video vstupů hereček, které upozorňují, čemu je třeba věnovat pozornost a co dělat, pokud se dítěti něco podobného stane. Zároveň je méně explicitn…
pracovní list
Autor: Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Žák se setká s několika situacemi v online prostředí, které ohrožují jeho osobní bezpečí a získá tak představu o tom, jak se v těchto situacích zachovat. Čemu se má vyvarovat a s kým krizovou situaci probrat. Zaměřeno na budování digitáln…
článek
Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na posouzení různých digitálních zařízení, určování jejich účelu a možnosti využití. Žáci nejprve…
aplikace
Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na pochopení kategorizace informačních zdrojů a účel klíčových slov. Žáci postupně prochází třemi aktivitami. První…
aplikace
Autor: InGENERATION
Žáci procházejí různými dílčími aktivitami spojenými s různými formami žádostí zasílanými prostřednictvím online komunikace. Při činnosti žáci hodnotí možné záměry odesílatelů zpráv a dopady jejich slov a činů &ndash…
článek
Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na posouzení výhod a nevýhod komunikace s využitím digitálních prostředků a bez nich. Žáci ve skupinách posuzují…
aplikace
Autor: Matěj Seifert a kolektiv
Hra o kyberšikaně pro skupiny do třídy v režimu unplugged, tedy bez zapojení digitálních technologií. Obsahuje metodiku pro učitele, instrukce a tisknutelné karty pro žáky a další otázky k následné diskuzi.
aplikace
Autor: ArcGis
Webová stránka firmy ARCDATA Praha představuje možnosti zařazení geografických informační systémů do výuky, seznamuje zájemce s on-line nástrojem ArcGIS, jeho možnostmi, ovládáním a desktopovým programem pro zpracování složitější…
aplikace
Autor: ArcGIS
Didaktické webové materiály, které vytvořila firma ARCDATA Praha, představují možnosti zařazení geografických informačních systémů do výuky: aplikace, návody, metodické materiály, příklady a ukázky aktivní práce s mapovými…
aplikace
Autor: ArcGIS
Článek je zaměřen na využívání cloudové aplikace ArcGIS, představuje její základní funkce a nástroje. Seznamuje zájemce s možnostmi získávání, hodnocení a zpracování geografických dat v digitálním formá…
článek
Autor: Kristina Rafailov, Ondřej Musil
Elementární hudební nauka představuje základy notopisu, stupnice, intervaly, akordy či základní hudební názvosloví a jde z hlediska moderních technologií o dobře pokrytou oblast, v níž lze využít poměrně velkého množství prostředků, jako jsou…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Filip T. Krejčí, Jaroslav Musil
DVZ pojednává o základním hudebním hardwaru a způsobech a výhodách jeho využití v hudebním vzdělávání. Pomocí audiovizuálních materiálů demonstruje, jak hardware pracuje, k čemu slouží, jak jej zprovoznit a následně využ…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Michaela Hřivnová, Jitka Slaná Reissmannová, Tomáš Dragon, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí
Aktivita se zaměřuje na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k prevenci negativního dopadu vnějších faktorů na zdraví člověka, konkrétně na nadužívání digitálních technologií na…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Mgr. Vít Pohanka, Mgr. Karel Jindra, PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Žáci se při vytváření a zpracovávání zvukového záznamu seznámí se základními funkcemi aplikace Voice Record Pro a programu Audacity pro počítač (PC). S pomocí instruktážního videa a učitele se naučí vytvořit zvukový z…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: MgA. Ondřej Musil, Ph.D.
Hardwarové a především softwarové prostředky jsou stavebním kamenem digitálního obsahu v hudebním vzdělávání. Velké množství programů pokrývá podstatnou většinu potřeb různých hudebních činností a žákova pr…
aplikace
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: Štikarovská Martina
Článek popisuje praktickou zkušenost, jak je možné využít tablety pro realizaci pětiminutovek a společných příběhů. Žáci se naučí sdílet s ostatními žáky výsledky své práce a spolupracovat v online prostoru právě na tvorbě příběhu. Jako…
článek
Autor: Cambridge Assessment English
Webový portál s videi a cvičením pro výuku anglického jazyka. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti( psaní, čtení s porozuměním, poslech), prohlubují slovní zásobu a znalosti reáli…
aplikace
Autor: Česká televize
Dezinformační weby používají ve svých zprávách různé manipulativní techniky, které u čtenářů zajistí vyvolání požadované reakce. Pořad ukazuje, kořeny a způsoby manipulace profesionálních výrobců manipulací a dezinformace.…
video