Národní geoportál INSPIRE

Autor materiálu Infrastructure for Information in Europe (INSPIRE)
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Národní portál pro prostorová data umožňující přístup k aktuálním specializovaným databázím a mapám v rámci systému INSPIRE. INSPIRE je iniciativa Evropské komise pro vytvoření evropské infrastruktury prostorových dat, která má základ ve směrnici 2007/2/ES. EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci jmenované směrnice včetně jejich prohlížení. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

V národním geoportálu INSPIRE se poskytují se digitalizované mapy, data a další geoinformační zdroje k orientaci na území regionů České republiky. Žáci jsou vedeni k vyhledávání, vyjádření, k analýze, srovnávání a k hodnocení digitalizovaných prostorových informací. Učitel nastíní dané téma, žáci pracují s  odpovídajícími zdroji a aktuálními údaji, učí se rozumět grafickému vyjádření a ztvárnění dat a využívat ho k praktické orientaci v informacích veřejné správy.