Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: neuveden
Čtení elektronických textů je odlišné od čtení textu „na papíře“. Žáci si např. nemohou v textu ukazovat či používat papírové záložky, které čtení a orientaci v textu usnadňují. Jedná se o dovednost, kterou je potřeba postupně…
video
Autor: Libor Kvapil
Zpracovaná učební lekce má za cíl provedení pokusu zaměřeného na zkoumání teploty vody. Nedílnou součástí provedení pokusu je využití teploměrů. Učitel může dát žákům k dispozici kromě digitálního teploměru i teploměr klasick…
článek
Autor: Eva Štréglová
Zpracovaná výuková lekce je zaměřena na provedení pokusu – pozorování činnosti žížal. Kromě podrobného popisu realizace je k dispozici také pracovní list k vytištění. Prostor pro vhodné využití digitálních technologií se nab…
článek
Autor: Zdeňka Šimíčková
Zpracovaná výuková aktivita je zaměřena na pozorování přírody. V přípravné fázi žáci v doporučených zdrojích (i online) vyhledávají potřebné informace, které budou potřebovat pro naplánování pokusu a jeho realizaci.…
pracovní list
Autor: Lucie Zavoralová
Popsaná výuková lekce zahrnuje několik kroků badatelské činnosti, z nichž dva nabízejí prostor pro využití digitálních technologií. Při dlouhodobém systematickém zaznamenávání průběhu pokusu mohou žáci pořizovat fotografie nebo videoz…
pracovní list
Autor: Markéta Vokurková
Výuková aktivita je založena na skupinové badatelské činnosti žáků.  Zadání vede žáky k navržení vlastní tabulky pro záznam informací. Tuto tabulku si žáci mohou navrhnout s využitím digitálních technologií. V případě,…
článek
Autor: Markéta Vokurková
Dlouhodobější aktivita je založena na vlastní badatelské činnosti žáků. Realizují pokus, pozorují a zaznamenávají růst tulipánů. Svá pozorování zaznamenávají a zapisují do tabulky, kterou si sami navrhnou. Pokud žáci nemají…
pracovní list
Autor: Kateřina Čiháková
Výuková lekce je založena na badatelské činnosti a probíhá v přírodě. Při sběru ulit páskovek podle určených kritérií žáci místo sběru živých tvorů pořizují jejich fotografie.  Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, kdy je vhodné a vý…
článek
Autor: neuveden
Youtube kanál online magazínu I-creative nabízí inspiraci, náměty a návody, které může učitel využít při tvoření se svými žáky. Žáci si sami můžou zvolit výrobek, např. podle materiálu, který chtějí použít, podle ročního…
video
Autor: Mgr. Karel Jindra, Mgr. Linda Valešová, Ph.D., doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Žáci si u tohoto tématu procvičí všechny receptivní i produktivní řečové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní a vyzkouší si prezentační dovednosti a schopnost práce v týmu. Absolvují motivační online kvíz, po zhl…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: 3DČesko.cz
Uvádějí se 3D aplikace a rekonstrukce představující fotorealistické modely vybraných českých kulturně historických památek a zajímavostí: rotunda na Řípu, hrady Landštejn, Potštejn, Frýdštejn, Hněvín, Házmburk, Kokoří…
aplikace
3D model
Autor: Tereza Bočanová, Monika Olšáková, Daniel Pražák
Materiál představuje aplikace pro školní výuku zeměpisu k mapovému portálu Atlas.mapy.cz. Jedná se o soubor ukázkových hodin a pracovních listů k vybraným geografickým tématům využívajícím online interaktivní digit…
aplikace
Autor: Hana Splavcová
Metodika je rozdělena do dvou částí. Teoretická část přináší vhled do problematiky přírodovědné gramotnosti, pohled od teorie k praxi prostřednictvím kurikula, z pohledu psychologického i didaktického, představuje hodnotu přírody v různých rovin…
článek
Autor: digitální pamětnický archiv Paměť národa (Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů)
Aplikace pamětnického archivu Paměť národa, který společně vytvořily tři instituce, sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů, a který je určen pro podporu výuky školního dějepisu. V projektu „Vyprávěj příběhy…
aplikace
Autor: Člověk v tísni, o.p.s.
Publikace pro učitele přináší základní informace z oblasti problematiky kyberšikany. Součástí jsou také zpracované náměty na vyučovací lekce.  Pro žáky 1. stupně jsou využitelné např. lekce "Na druhém konci" (s. 66) a "Vím, co může…
učebnice
Autor: neuveden
Online podpora knihy Učíme se s tabletem ukazuje možnosti využití tabletů ve výuce. Videoreportáž ze základní školy nabízí inspiraci k využití tabletu ke zkoumání prostředí, ve kterém se žáci pohybují. Prostřednictvím uveden…
aplikace
Autor: 3. ZŠ Cheb
Žáci by od nejmladšího věku měli být vedeni k uvědomění, že naše zdraví je důležité. Před zařazením technologií do výuky je vhodné stanovit konkrétní pravidla, jak se při práci s nimi chovat. Součástí by měly být také…
článek
Autor: Sense-lang
Hra Chameleon slouží pro nácvik psaní na klávesnici, je založena na přepisování slov a napomáhá rychlosti a přesnosti v psaní. Pro vlastní tvorbu žáků je důležité, aby si již na 1. stupni postupně osvojili dovednost psaní na klávesnici. Přepisovan…
aplikace
Autor: Matika.in
Online procvičování úloh z matematiky je založeno na prostředích, které využívá metoda Hejného. Mnoho úkolů je založeno na lgickém myšlení a nestandardních postupech a řešit je mohou i žáci, kteří se s danou metodou ve výuce…
cvičení
Autor: Havlínová, Hana a Martina Štikarovská
Pravidelné využívání technologií ve výuce nabízí příležitosti, při kterých učitel nenásilně ukazuje nejen přínos technologií, ale může upozornit i na nebezpečí, které s sebou jejich používání přináší. V…
článek
Autor: Hana Havlínová
Text poskytuje inspiraci prostřednictvím komplexně zpracované aktivity, která je zaměřena na vyhledávání informací z doporučených zdrojů a jejich třídění. V rámci aktivity žák zjišťuje informace z různých zdrojů v digitálním…
článek
Autor: Hana Havlínová a Lenka Švimberská
Článek představuje komplexní aktivitu, která svým zadáním vede žáky k zamyšlení, které údaje jim chybí k vyřešení daného problému - plánování jednodenního výletu. Žáci získávaj…
článek
Autor: Ing. Jan Novák, Ph.D; Radovan Zdražil
Text je určen pro učitele i pro žáky. Upozorňuje na rozdíly ve výsledcích měření hluku různými aplikacemi v mobilech. Je vhodný k použití při analýze a diskuzi nad výsledky žákovských měření. Diskuzi je možno rozvést i k otázce vlivu měřic…
článek
Měření hluku
Autor: Pavel Böhm
Článek popisuje experimenty, kterými měříme tlak ve vzduchu a tlak v kapalině v různých polohách pomocí tlakového senzoru Vernier s připojením k PC. Výsledky měření porovnají žáci s vlastními výpočty.
článek
Tlak v tekutině
Autor: vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Pracovní list, který vede žáky k používání portálu Infoabsolvent při výběru studia na střední škole. Žáci se díky úkolům postupně seznamují s jednotlivými částmi portálu, pracují s informacemi a budují si vlastn…
pracovní list
Autor: vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Pracovní list, díky kterému žáci pracují s filmovými ukázkami na portálu Infoabsolvent a seznamují se tak s různými povoláními. V zadání prvního úkolu najdeme: Společně se spolužáky vyber v systému infoabsolvent.cz…
pracovní list
Autor: Fakescape

Didaktická hra umožňující žákům identifikovat prvky manipulace a profesionální polopravdy. Hra je nabízena komerčně.

cvičení
manipulace
mediální gramotnost
Autor: Marek Rechtík

Blogový příspěvek obsahuje několik základních kroků, díky kterým si budete vy a žáci škol umět ověřit skoro každou informaci.

článek
mediální gramotnost
čtenářská gramotnost
autorský záměr
vliv medií
vliv na media
Autor: HistoryLab

Úloha se týká analyzování politické manipulace v daném historickém kontextu.

učebnice
manipulace
Autor: HistoryLab

Intelektuální manipulace v daném historickém kontextu a složitost jejího pochopení.

aplikace
manipulativní techniky